fbpx Na vsebino
Donnerstag, 08 Juli 2021 11:42

Občina Lenart prejela naziv "Občina po meri invalidov"

Foto: Nina Zorman Foto: Nina Zorman

Občina Lenart je danes svečano prejela listino »Občina po meri invalidov« za leto 2020. Gre za zelo pomemben dogodek v zgodovini te lokalne skupnosti, saj je to priznanje, ki potrjuje, da v občini tudi v praksi v središče postavljajo človeka invalida, njegovo socialno vključenost in nediskriminacijo. Županu mag. Janezu Krambergerju je listino in skulpturo predal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in Dušan Derganc, predsednik Medobčinskega društva invalidov Lenart.

Medobčinsko društvo invalidov Lenart je bilo pobudnik vključitve Občine Lenart v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2020, in sicer na osnovi njenih prizadevanj in sprejetih programov, s katerimi Občina Lenart upošteva različnost potreb invalidov na področju njihovega vsakodnevnega življenja, delovanja in vključevanja v družbo. Ob prejemu je bil župan mag. Janez Kramberger vidno vesel prejema listine in povedal: »Naši lokalni skupnosti to veliko pomeni, saj smo ena izmed 35 občin, ki ima ta naziv. To je tudi za nas ena velika obveznost za naprej. V zadnjih, lahko rečem desetih letih, smo prav s pomočjo invalidov naredili veliko stvari, da smo si zaslužili ta naziv. V zadnjem obdobju smo seveda uspeli premagati te arhitekturne ovire v celotnem mestu prav z obnovo mesta. Invalidi lahko praktično vstopajo v vse ustanove. Seveda imamo tudi društva, katera dobivajo dotacije iz občinskega proračuna.«

Podelitve se je udeležil tudi uspešen lenartčan mag. Igor Plohl, ki je predsednik Sveta za invalide Občine Lenart in je povedal: »Na območju občine Lenart je po mojih podatkih zagotovo več kot 300 invalidov, ki pripadajo različnim društvom. Med njimi je recimo tudi kar nekaj paraplegikov in celo nekaj tetraplegikov. Kot predstavnik sveta za invalide občine Lenart lahko rečem, da sem tega naziva Občina po meri invalidov izjemno vesel. Občina si je ta naziv dejansko tudi zaslužila, glede na to, kaj vse je bilo v zadnjih letih na področju odprave arhitektonskih ovir in drugih možnosti narejeno. Občina Lenart je v zadnjih letih veliko investirala predvsem na področju odprave arhitektonskih ovir, tako se lahko pohvalimo da so zgradili dvigalo, ki omogoča nam, ki smo gibalno ovirani, da nemoteno dostopamo do upravne enote pa tudi do občinskih prostorov. Potem je občina poskrbela za celovito prenovo pločnikov in križišč v mestnem jedru, ki so zdaj brez težav prehodni tudi za nas, ki smo gibalno ovirani. Na tleh so namestili tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne. Marsikaj pa je še vedno treba postoriti. Glede na to, kar je bilo postorjeno v preteklih letih, imam občutek, da se odgovorni na občini zavedajo problematike, ki se tiče nas in da se bodo stvari v pozitivno smer na tem področju odvijale tudi v prihodnje.«

Načelo ''Ničesar o invalidih brez invalidov'' je zavezujoče pri delovanju v dobro invalidov v slehernem okolju. Spoštovati ga morajo vsi, ki odločajo o našem skupnem življenju. K temu jih zavezujejo Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22 ter Konvencija o pravicah invalidov. Potrebne so stalne spodbude, da se ozavestijo vsi, tudi lokalna skupnost, da morajo delovati v dobro invalidov in vseh občanov, je v nagovoru povedal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije. Stanislava Tamše, namestnica predsednika projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt »Občina po meri invalidov« je županu izročila še mapo, kjer je zapisana vsebina pomena listine.

Priznanje, ki ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije izročila županu in predsedniku društva, bo Občini Lenart dalo nov elan in zagon za delo v prihodnje, predvsem pa za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov, za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Občina se zaveda, da jo čaka še veliko dela, a tudi, da je bilo veliko že narejenega. S podelitvijo listine bo Občina Lenart tudi uradno postala »Občina po meri invalidov«.

Prireditev je povezovala Aleksandra Papež, za kulturni program sta poskrbela Dominik Petko in Kiara Katan./

- - -

OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2020 OBČINI LENART


 

Spoštovani,
prijazen pozdrav v imenu projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) za projekt "Občina po meri invalidov". Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je 20. oktobra 2020, na predlog projektnega sveta, sprejel sklep, da podeli Listino "OBČINA PO MERI INVALIDOV" za leto 2020 dvema občinama, med njima Občini Lenart.
Občina Lenart se danes javno uvršča med tiste občine, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov. To je potrdila že z aktivnostmi v pripravljalnem obdobju in s katerimi je v letu 2020 izpolnila pogoje za uvrstitev med kandidatke za pridobitev listine.
Izvedla je uspešno okroglo mizo, pripravila je Analizo  o položaju invalidov v občini in Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov za obdobje 2020-2024  ter  vzpostavila pogoje za  delovanje Sveta za invalide. Vse dokumente je sprejel Občinski svet. Iz dokumentov je razvidna pomembna  vloga župana gospoda mag. Janeza Krambergerja,  Sveta za invalide pod vodstvom gospoda mag. Igorja Plohla in občinske uprave, koordinatorke projekta gospe Mojce Guzej  in  pobudnika vključitve občine v projekt – Medobčinskega društva invalidov Lenart pod vodstvom predsednika gospoda Dušana Derganca.
Projektni svet se je že meseca junija, nato pa tudi jeseni 2020 sestal s Svetom za invalide, invalidskimi organizacijami, županom  in drugimi sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal realizacijo projekta. Občina  je o izvedenih aktivnostih  za projektni svet pripravila  Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide za leto 2020. V Poročilu so  prikazani uspehi pri uresničevanju Akcijskega načrta ter predstavljene izvedene akcijske naloge, ki pa jih je žal nekoliko onemogočila situacija z virusom COVID-19.

Iz poročila je razvidno:
- da redno poteka osveščanje javnosti o problematiki invalidov. Na občinski spletni strani so oblikovali posebno rubriko z naslovom Občina po meri invalidov. Na tem mestu so dostopni vsi dokumenti, kateri so bili do sedaj pripravljeni v sklopu projekta. Invalidskim organizacijam in društvom je omogočena objava vseh informacij o svojem delovanju ter drugih informacijah za informiranje občanov. Vse aktualne objave se objavljajo tudi na občinski facebook strani. Za urejanje in nadgradnjo občinske spletne strani skrbi podjetje, ki ga vodi invalid.
Zelo so aktivni tudi na področju osveščanja otrok in mladostnikov; predstavnik društva paraplegikov in predsednik Sveta za invalide mag. Igor Plohl redno predstavlja svoje knjige v vrtcih in osnovnih šolah ter s tem ozavešča otroke in mladostnike, jih spodbuja k spoštovanju drugačnosti, razumevanju in rušenju predsodkov in stereotipov o invalidih in invalidnosti.

- Na področju skrbi za zdravje je občina že pred letom 2020 izvedla investicijo Nadzidave vmesnega trakta Zdravstvenega doma  za razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje. V tem delu objekta je dodatno dvigalo namenjeno invalidom in bolnim. Ob tem so se uredili nivojski vhodi do vseh traktov Zdravstvenega doma. Tudi Lekarna poleg Zdravstvenega doma je dostopna, poleg so urejena parkirna mesta za invalide.

- Na področju dostopnosti je v občini v letu 2020 opravljenega veliko dela:
- rekonstrukcija Prežihove ulice in Ulice Ele Kristl;
- izgradnja krožišča pri Merkatorju, kjer so zgrajeni novi prehodi za pešce z ustreznimi klančinami na pločniku ter taktilnimi označbami;
- rekonstrukcija ceste Zavrh – Nadbišec;
- izvedba projekta »Ovtarjev plac«, kjer se je uredil prostor tržnice ter nižje ležeče Merkatorjeve ploščadi. Uredila se je klančina za invalide, kjer lahko brez težav dostopajo iz nižje ležeče ploščadi na višje ležeči prostor tržnice, kar jim je prej bilo onemogočeno in so morali po daljši poti;
- sanacija klančine pri Kulturnem domu;
- ureditev WC-ja za invalide v občinski stavbi, kjer je tudi upravna enota;
- pozivi zasebnikom za ureditev parkirnih mest za invalide potekajo redno.
- Na področju vzgoje in izobraževanja se mlade  seznanja s tematiko invalidnosti in jih navaja na sprejemanje drugačnosti.

Med izbirnimi vsebinami ima OŠ tudi prostovoljstvo, v okviru katerega učenci obiskujejo bližnji Dom za upokojence Sv. Lenart, kjer se družijo s stanovalci doma, jim pripovedujejo zgodbe, se igrajo družabne igre ali se preprosto pogovarjajo in družijo z njimi. Tudi otroci iz vrtca velikokrat obiščejo starostnike.
-  Invalidi v občini so vključeni v kulturno in športno dogajanje, ki pa je bilo v letu 2020, zaradi situacije s COVID-19, žal okrnjeno. Velja pa omeniti projekt »Polena za vse generacije«, v okviru katerega se bo v Športno rekreacijskem centru Polena  uredilo 26 motoričnih igral.
- Na področju zaposlovanja potekajo naslednje aktivnosti: 
- Zagotavljanje dostopnosti invalidom do vseživljenskega učenja in izobraževanja;
-  Sofinanciranje javnih del, kjer se vključujejo invalidi;
-  Zaposlovanje oseb s priznano stopnjo invalidnosti v Občinski upravi, Javnih zavodih;
-  Spodbujanje invalidov za koriščenje programov za zaposljivost.
- Versko podporo občanom nudi Župnija Sv. Lenarta, ki omogoča tudi  duhovno oskrbo na domovih in v Domu Sv. Lenarta, poskrbi pa tudi za vsakoletno srečanje starejših in bolnih.
- V Občini Lenart je začel z delovanjem tudi Dom Sv. Agate, ki je bil obnovljen po zelo visokih standardih in bo omogočal bivanje tudi najtežjim invalidom.
- Občina sofinancira invalidske in humanitarne organizacije, prav tako pa je občina tudi pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov in drugih dejavnosti na različnih nivojih, kot na primer dobrodelna akcija v letu 2020 za družino, katera je s pomočjo KS Lenart in Občine Lenart in donacij podjetij in občanov  prišla do novega doma.

To je le nekaj poudarkov iz poročila, za katerega so člani projektnega sveta mnenja, da bi ga bilo dobro v primerni obliki predstaviti javnostim.

Naj sklenem:
- občina je pristopila k projektu z največjo odgovornostjo;
- v občini so uspeli mobilizirati in povezati celotno lokalno skupnost in se sproti odzivati na potrebe občanov – invalidov;
- uspešno so koordinirali izvajanje Akcijskega načrta.

V imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije in projektnega sveta čestitam Občini Lenart ob pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« z  željo, da to področje svojega delovanje ohranja in plemeniti ter postane zgled drugim.

Lenart, 2020                                         

Projektni svet ZDIS za projekt „Občina po meri invalidov”
mag. Cveto Uršič, predsednik

- - -