fbpx Na vsebino
Freitag, 22 April 2016 07:32

Poročilo iz 9. seje občinskega sveta

ki je bila v četrtek, dne 31. marca 2016, ob 16.00 uri.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 8. seje občinskega sveta.
3. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta.

4. Potrditev dnevnega reda.
5. Poročilo župana.
6. Pobude in vprašanja.
7. Sklep o imenovanju članov Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart.
8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2015.
9. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lenart, 1. obravnava
10. Odlok o priznanjih Občine Lenart, 1. obravnava.
11. Pravilnik o protokolarnih postopkih Občine Lenart ob smrti funkcionarjev, bivših funkcionarjev, častnih občanov, uslužbencev in upokojenih delavcev.
12. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart.
13. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«.
14. Letni program športa za leto 2016.
15. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2015.
16. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2015.
17. Dopolnitev Kadrovskega načrta v delu, ki se nanaša na Režijski obrat.


K TOČKI 1

Prisotnih je 13 svetnikov, občinski svet lahko veljavno odloča.


K TOČKI 2

Zapis sklepov 8. redne seje občinskega sveta je potrjen.


K TOČKI 3

Zapis sklepov 1. izredne seje občinskega sveta je potrjen.


K TOČKI 4

Župan predlaga da, se na dnevni red uvrsti dodatna točka dnevnega reda:

Sklep o poimenovanju mestnega parka po dr. Jožetu Pučniku.

Sklep o uvrstitvi dodatne toče na dnevni red seje je sprejet, tako da je dnevni red seje naslednji

 1. Ugotovitev sklepčnosti.

 2. Pregled zapisa sklepov 8. seje občinskega sveta.

 3. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta.

 4. Potrditev dnevnega reda.

 5. Poročilo župana.

 6. Pobude in vprašanja.

 7. Sklep o imenovanju članov Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart.

 8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2015.

 9. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lenart, 1. obravnava

 10. Odlok o priznanjih Občine Lenart, 1. obravnava.

 11. Pravilnik o protokolarnih postopkih Občine Lenart ob smrti funkcionarjev, bivših funkcionarjev, častnih občanov, uslužbencev in upokojenih delavcev.

 12. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart.

 13. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«.

 14. Letni program športa za leto 2016.

 15. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2015.

 16. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2015.

 17. Dopolnitev Kadrovskega načrta v delu, ki se nanaša na Režijski obrat.

 18. Sklep o poimenovanju mestnega parka po dr. Jožetu Pučniku.


K TOČKI 5

Poročilo župana

 • Čistilna akcija

Župan je povedal, da bo v soboto, 2. aprila potekala čistilna akcija na območju celotne občine. V akciji bosta sodelovala sveta obeh krajevnih skupnosti, mnoga društva, občani so vabljeni, da se v čim večjem številu udeležijo čiščenja okolja. Vsa gospodinjstva v občini so po pošti prejela obvestila z navodili in s potekom akcije.

 • Črni les

Glede Namestitvenega centra oz. Centra za tujce Črni les je Občina Lenart v zvezi objavo Odredbe o določitvi Centra za tujce Črni les v Uradnem listu RS, dne 22.3.2016 Ministrstvu za notranje zadeve RS, predsedniku Vlade in predsedniku države poslala obsežen dopis, v katerem smo zahtevali odgovor in predložitev vseh soglasij ter dokumentov v zvezi s tem. Dne, 29.3.2016 pa smo od Ministrstva za notranje zadeve RS, državnega sekretarja Boštjana Šefica, zahtevali preklic omenjene Odredbe z objavo v Uradnem listu.

 • Sanacija plazu na lokalni cesti v Rogoznici

Na občinski cesti v Rogoznici, ki vodi proti Vurberku, se je se je pred več kot dvema letoma sprožil obsežen plaz, ki je močno ogrozil cesto. Cesta je bila težko prevozna, prometna varnost je bila ogrožena, zato je cesta že skoraj dve leti zaprta za promet.

Sredi februarja letos je Občina Lenart od Ministrstva za okolje in prostor prejela odgovor, da je bila prijava sanacije plazu uspešna in bodo za obnovitvena dela na tem plazu zagotovljena državna sredstva. Pogodbena vrednost del znaša 99.000 EUR z vključenim davkom. Občina Lenart iz proračuna plača le stroške tehnične dokumentacije, davek na dodano vrednost in stroške gradbenega nadzora, gradbena dela sanacije plazu dela pa bodo v celoti poravnana z državnimi sredstvi.

Dela na plazu se bodo pričela v aprilu, izvajalec del je Komunala Slovenske gorice. Pomembno je, da bo ob sanaciji obnovljena tudi cesta v dolžini 200. Dela bodo zaključena v maju.

 • Čiščenje občinskih cest in ulic

Po zaključku zimske sezone oba koncesionarja izvajata čiščenje občinskih cest in ulic, prav tako so se pričela spomladanska vzdrževalna dela na cestah.

 • Poročilo o izvajanju zimske službe v zimi 2015/2016

Obseg in specifikacija stroškov izvajanja zimske službe v zimski sezoni 2015/16 na območju občine Lenart, od 15. novembra 2015 do 30. marca 2016 .

 

OBČINA LENART

SKUPAJ EUR

Porabljena sredstva + storitve

(Z DDV)

POSIPNI MATERIALI

PORABA ( t )

SOL

(morska)

PESEK

(drobljenec 4-8 mm)

 
 
 

Od 15. NOVEMBRA 2015

3.312,37

/

 

DECEMBER 2015

6.608,94

4 - Lenart

23 - Voličina

8 - Lenart

55 - Voličina

JANUAR 2016

49.783,08

119 - Lenart

167 – Voličina

211 - Lenart

406 – Voličina

FEBRUAR 2016

14.721,72

34 - Lenart

40 – Voličina

58 - Lenart

95 - Voličina

MAREC 2016

10.549,69

17 - Lenart

24 - Voličina

29 - Lenart

57 – Voličina

SKUPAJ

84.975,80

428

919

L - KS Lenart

V – KS Voličina

Do 30. marca 2016 porabljenih sredstev 84.975,80 EUR z DDV, (načrtovana finančna sredstva cca. 175.724,43 EUR) za vzdrževanje:

 • 181 km cest in ulic

 • cca. 74.140 m2 parkirnih prostorov, pločnikov, peščevih površin (šolska pot, stopnice,

ploščadi ipd. )

L V L V

SKUPAJ izvedenih akcij = 13 16 posip = 10 - 11

pluženje/posip = / - 5

pluženje = 3 - /

PORABLJENA SREDSTVA: 428 t ali cca. 342 m3 SOLI in

919 t ali cca. 574 m3 PESKA - drobljenca.


K TOČKI 6

Pobude in vprašanja svetnikov

TILEN ŠTEFANEC

 1. Zanima ga, ali so določeni termini treningov na RŠC Polena, ali je dogovorjen urnik vadbe? Zaradi nedorečenih terminov treninga članov konjeniškega društva je občasno ogrožena varnost uporabnikov Polene, upoštevati pa je treba, da ta rekreacijski center uporablja veliko ljudi vseh generacij.

 1. Vsi svetniki so prejeli anonimno pismo v zvezi s problematiko Zdravstvenega doma Lenart. V anonimnem pismu so omenjeni nevzdržni pogoji dela, pomanjkanje kadra in odhajanje zdravnikov. To so znana dejstva, omeniti velja še slabo organizacijo dela, slabo vodenje, zastarel statut, ki je potreben posodobitve. Navaja še, da so nekateri mladi zdravniki zaposleni kot pomočniki, čeprav samostojno opravljajo delo.

Apelira na svet zavoda in na župana naj raziščejo zadeve. Zdravstvena dejavnost je storitvena dejavnost, le ustrezno motivirani zaposleni lahko kvalitetno opravljajo delo.

 1. Kar zadeva Center za tujce Črni les- gledano objektivno, je bilo z odločitvijo, sprejeto na občinskem svetu, preprečeno vzdrževanje objekta, izgubili smo dve delovni mesti, ostal bo »mrtev« objekt, ki propada. Sklep, ki ga je sprejel občinski svet, je bil gotovo sprejet na podlagi pomanjkljivih informacij, sam osebno bi se sedaj odločil drugače.

Predlaga, da se v oživitev hotela in v razvoj turizma vloži vsaj toliko energije, kot je bilo prizadevanj za preprečitev centra za tujce.

 1. Društvo kmečkih žena Lenart je predlagalo, da bi na prvomajskem pohodu v Zavrhu brezplačno pripravile in razdelile malico, Občina pa naj plača »material«.

Odgovor župana:

V zvezi z brezplačno malico za udeležence prvomajskega pohoda bo svetnik prejel pisni odgovor.

Kar zadeva Črni les ne govorimo o namestitvenem centru, ne o centru za tujce. Odločitev, sprejeta na občinskem svetu, je bila nedvoumna in jasna.

Svetnik omenja skrb za vzdrževanje objekta zaradi odločitve občinskega sveta in izgubo dveh delovnih mest; če primerjamo posledice, ki bi jih za širše okolje pomenila vzpostavitev centra za tujce z izgubo dveh delovnih mest in vzdrževanjem objekta, so to neprimerljiva dejstva.

Kar zadeva problematiko Zdravstvenega doma Lenart, ki jo je svetnik navedel, bo o tem prejel pisni odgovor.

Pozna vsebino anonimnega pisma, težko se pogovarjamo o t.i. anonimkah. Osebno prejme dokaj veliko število anonimnih pisem, posamezniki trosijo letake brez podpisnika oz. pošiljatelja po ulicah.

Živimo v demokratični državi in družbi, zato pričakujemo, da se bodo ljudje ob izpostavljenem problemu ali vprašanju identificirali z imenom in priimkom.

Kdor piše anonimna pisma, se skriva, če ima kdorkoli vprašanja, razloge, stališče, naj ga izpostavi z imenom in priimkom. Naša naloga pa je, da jih v okviru pristojnosti rešujemo.

V zvezi s Statutom Zdravstvenega doma Lenart je dejal, da so osnutek Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart Občine ustanoviteljice (Lenart, Sveti Jurij in Sveta Trojica) poslale tudi Občinam Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana in jim predlagajo soustanoviteljstvo javnega zavoda.

Ker ZD Lenart izvaja primarno zdravstveno službo, bi občine, ki niso soustanoviteljice tega javnega zavoda, s soustanoviteljstvom prevzele tudi obveznosti in naloge, ki iz izhajajo iz tega naslova.

Društva, ki uporabljajo RŠC Polena, smo v občinski upravi pozvali, da uskladijo urnik vadbe in treningov, prav v teh dneh se izteče rok, da podajo svoje predloge, na podlagi katerih bo sestavljen urnik.

MILKO SLANIČ

Znižan je komunalni prispevek za vodovod, ki pa je še vedno visok, vendar sedaj večina ljudi ve, kaj plača. Ne razume, zakaj je priključitev na vodovod, ki jo izvede Mariborski vodovod, tako draga, to je monopol. Mariborski vodovod, kot izvajalec javne službe, ne odgovarja na vprašanja, v zvezi s strukturo in višino cene.

V kolikor ne bodo razčiščene zadeve v zvezi z Mariborskim vodovodom, bo zaprosil za članstvo v vodovodni zadrugi, ki jo ustanavljajo nekateri uporabniki vaškega vodovoda Selce.

Zaloge podtalnice, iz katere se z vodo oskrbuje Mariborski vodovod, se nahajajo v bližini reke Drave. Pozimi umetno zasnežena smučišča na Pohorju dodatno utrdijo z umetnimi gnojili z vsebnostjo pesticidov. Ko se s pesticidi onesnažen umetni sneg topi, to pronica v Dravo in dodatno onesnaži podtalnico. Glede na navedeno dvomi o kvaliteti vode iz Mariborskega vodovoda.

Želi neodvisno poročilo o analizi kvalitete pitne vode iz omrežja Mariborskega vodovoda. Ponovno postavlja vprašanje, kako bodo rešene zadeve v zvezi z Mariborskim vodovodom, ki jih je postavil že ne več sejah?

Odgovor župana:

Svetnik bo na to vprašanje prejel pisni odgovor.

MAKSIMILJAN ŠUMAN

 1. V zvezi z Ekotoploto je občinska uprava naročila revizijo, ki še ni zaključena. Zanima ga, kdaj lahko pričakujemo revizijsko poročilo?

 2. Želi, da so seje občinskega sveta na spletni strani Občine Lenart objavljene v taki obliki, da bodo svetniki imeli dostop do objave.

 3. Na pobudo občank in občanov predlaga naslednje:

V Zdravstvenem domu Lenart je bilo v preteklosti, pred 10-imi leti običajno, da so pacienti v nujnih primerih zdravila lahko dobili pri zdravniku, v ordinaciji. Želi, da se ta standard ponovno uvede, oz. vzpostavi. Zdravila je možno dobiti le v lekarnah, v nočnem času je lenarška lekarna zaprta, zdravila so dostopna le v dežurnih lekarnah v Mariboru ali na Ptuju.

Če v nujnih primerih v zdravstvenem domu ne moremo dobiti zdravila, ga lahko ukinemo. Moramo se zavedati, da občani in občanke pričakujejo oz. zahtevajo, da bodo v nujnih primerih zdravila lahko dobili v Zdravstvenem domu Lenart.

Občina Lenart naj posreduje, da bi v Zdravstvenem domu Lenart pacienti lahko dobili zdravila, zlasti v urgentnih zdravstvenih primerih, kot je to bilo nekoč. Ta standard smo imeli in nam je bil odvzet.

Kar zadeva organizacijo dela in vodenja Zdravstvenega doma Lenart, ki jo je navedel svetnik Tilen Štefanec, se z njim strinja. Zadeve niso dobro organizirane.

 1. Zanima ga, kdaj se bo pričela obnova ceste v Radehovi?

Odgovor župana:

DARS je z izvajalcem podpisal pogodbo za obnovo ceste Lenart-Ptuj, dela na državni cesti v Radehovi se bodo pričela v maju.

Revizijsko poročilo Ekotoplote bo pripravljeno do srede aprila.

Kar zadeva možnost, da bi pacienti v Zdravstvenem domu Lenart v nujnih primerih lahko dobili zdravila, to ni v pristojnosti občine, ampak o tem odloča Ministrstvo za zdravje. Zakon o lekarniški dejavnosti ureja preskrbo z zdravili.

Gotovo tudi v drugih zdravstvenih domovih ni mogoče dobiti zdravil, ker država tega ni ustrezno uredila. V zvezi s to pobudo bo Občina Lenart poslala dopis ministrstvu, zdravstveni zavarovalnici in ZD Lenart.

DRAGO ZORGER:

 1. Zanima ga, zakaj ni direktnega prenosa sej občinskega sveta? Ali občina mogoče ni poravnala obveznosti? Če so obveznosti poravnane in prenos seje ni zagotovljen, je potrebno izbrati drugega TV operaterja.

 1. Zahteva, da Odbor za družbene dejavnosti obravnava problematiko Zdravstvenega doma Lenart. Zadeve se v zdravstvenem domu ne uredijo, gotovo na to vplivajo tudi sorodstvene vezi in se z rešitvijo problemov se zavlačuje. Svetniki smo predstavniki občanov in moramo ravnati v njihovo korist.

 1. Prav tako predlaga, da Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo in nadzorni odbor preverita, kako je bila prekinjena pogodba z Nigradom, ko je javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v izvajanje prevzel Režijski obrat. V zvezi s prevzemom javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v izvajanje Režijskega obrata, postavlja naslednja vprašanja:

Kakšna je pogodba z novim izvajalcem, kakšne so njegove obveznosti do Občine Lenart?

Kako Režijski obrat z dvema zaposlenima, ki skrbita za urejanje okolja, skrbi za izvajanje

javne službe?

Na osnovi katerega akta je Nigrad izvajal javno službo?

Kaj so vzroki za prekinitev pogodbe?

Ali so bili izvedeni izračuni, kakšni so prihranki, v zvezi z izvajanjem javne službe v Režijskem obratu in pošiljanjem položnic za okoljsko dajatev?

Na čem temelji odločitev za sklenitve pogodbe z izvajalcem AGJ?

 1. Kar zadeva Črni les, bi od Občine pričakoval, da bo definirala pogoje, pod katerimi bi sprejeli Center za tujce Črni les. O Črnem lesu se bomo še pogovarjali.

Odgovor župana

Vse pogodbene obveznosti in računi do SIP TV, ki prenaša seje, so poravnani.

Glede Črnega lesa nima mandata, da bi postavljal pogoje, da bi občina sprejela center za tujce. Ocenili so, da Črni les ni primeren prostor za ureditev centra za tujce. Kakšne pogoje pa bi naj občina postavila, če so predstavniki Ministrstva za notranje zadeve RS na delovnem sestanku 3.3.2016 jasno povedali, da bodo objekt ogradili s 3 m visoko ograjo in zamrežili okna?

Glede javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart bo svetnik prejel pisni odgovor.

Kar zadeva sorodstvene vezi, župan ponovno poudarja, da z direktorjem ZD Lenart ni v sorodu, čeprav imata enak priimek.

SREČKO MALEK

 1. Zanima ga, kako je z ureditvijo dvigala na občinski stavbi?

 2. Kar zadeva ZD Lenart, se strinja s svetnikom Tilnom Štefanecem.

Odgovor župana:

Za ureditev dvigala se dogovarjamo z UE Lenart, poleg smo že poslali povpraševanje.

SVETLANA BOGOJEVIČ:

 1. Zaradi slabe kvalitete TV prenosov sej je veliko pripomb.

 2. Zanima jo, zakaj šole niso vključene v čistilno akcijo, ki poteka 2. aprila? Seznanjena je, da v Štajerskem Vulkanlandu tudi šole sodelujejo v čistilnih akcijah.

 1. Glede ZD Lenart navaja, da novi zdravniki odhajajo zaradi poslovodstva. Želi, da se anonimno pismo o problematiki Zdravstvenega doma Lenart uvrtsi v zapisnik seje.

Odgovor župana:

Osnovne šole v občinski čistilni akciji ne sodelujejo, imajo pa organizirane šolske čistilne akcije.

SAŠA TOMAŽIČ

Občinski svet je sprejel Odlok o ravnanju z odpadki, zanima ga, ali je ta predpis v skladu z vsemi zakonskimi spremembami na tem področju?

Odgovor občinske uprave:

Odlok je v skladu z zakonodajo.


K TOČKI 7

Sprejet je sklep o imenovanju članov Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, in sicer so predstavni Občine lenart v Svetu: Miroslav Mauko, Jerneja Breznik in Darja Ornik


K TOČKI 8

Zaključni račun Občine Lenart za leto 2015 je potrjen.


K TOČKI 9

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lenart, 1. obravnava, je sprejet.


K TOČKI 10

Odlok o priznanjih Občine Lenart, 1. obravnava, je sprejet.


K TOČKI 11

Pravilnik o protokolarnih postopkih Občine Lenart ob smrti funkcionarjev, bivših funkcionarjev, častnih občanov, uslužbencev in upokojenih delavcev je sprejet.


K TOČKI 12

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart je sprejet.


K TOČKI 13

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu« je sprejet.


K TOČKI 14

Letni program športa za leto 2016 je sprejet.


K TOČKI 15

Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2015 je sprejet.


K TOČKI 16

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2015 je sprejeto.


K TOČKI 17

Dopolnitev Kadrovskega načrta v delu, ki se nanaša na Režijski obrat, je sprejeta.


K TOČKI 18

Sklep o poimenovanju mestnega parka po dr. Jožetu Pučniku je sprejet.