fbpx Na vsebino

VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU

Bewertung: 0 / 5

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

logo mojsterlenart pravi 

Naziv operacije: VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU

Akronim: VARNA POT OB PARKU

Sklad: ESRR

Vodilni partner – prijavitelj: OBČINA LENART

Partnerja: Kulturno društvo delavec Lenart in Tlakovanje Muršec, tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

Vrednost operacije: 56.822,67 EUR. Predvidena vrednost sofinanciranja (ESRR): 37.458,82 EUR .

Opis operacije:

V operaciji VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU so se združili partnerji s ciljem, da se z ureditvijo prometne in komunalne infrastrukture ob lenarškem parku prebivalcem, uporabnikom in obiskovalcem omogoči lažji in varnejši dostop do urejenih športno–rekreativni površin ter zelenih javnih površin, do vrtca in doma za ostarele. S programskimi vsebinami, ki spodbujajo športne aktivnosti, kulturno ustvarjalnost, društvene dejavnosti, vzgojo in motivacijo za varovanje okolja, ohranjanje naravnih vrednost in kulturne dediščine se bo v mestu Lenart okrepila dimenzija urejenega urbanega središča, kar bo vplivala bo na razvoj novih kreativnih vsebin, izboljšala se bo kvaliteta življenja in naravnega okolja. Ureditev prometne in komunalne infrastrukture in programske aktivnosti (Športni dan v parku, Mesto velikih želja, Gledališče v parku, Razgledi Lenarta) bodo odprle možnosti za nove vsebine, kar bo spodbudilo vrsto dejavnikov s področja ekologije, športa in kulture, ki bodo izobraževali ljudi, izboljšali splošno socialno stanje, okrepili socialne mreže, izboljšala se bo javna infrastruktura in urejenosti kraja. Te aktivnosti bodo pripevale tudi k varovanje okolja in naravnih vrednost, zlasti pa bodo pri ljudeh okrepila zavedanje o pomenu naravnega okolja, kajti aktivnosti bodo namenjene vzgoji in motivaciji otrok in mladine za ohranjanje narave, varstva naravnih dobrin in kulturne dediščine. V operacijo so vključene različne ciljne skupine (otroci in mladi- 50, lokalno prebivalstvo-100, društva in inštitucije-6, ljudje s posebnimi potrebami-10 in drugi). V operaciji bota nastala 2 nova produkta, 2 nova programa/ dogodka, 1 delavnica (dogodek) na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti, 1 program za učenje, osveščanje in motivacijo s področja varovanja okolja. Operacija bo prinesla splošno javno korist mestu Lenart, njegovim prebivalcem, obiskovalcem in turistom, posredno pa tudi celotni občini. Operacija ustvarja pogoje za trajnostni razvoj, spodbuja varovanje okolja, dviga kakovost življenja, oživitev urbanega središča Lenarta kot zelenega, okolju prijaznega mesta.

Cilji operacije: Operacija VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric in prispeva k naslednjim ciljem te Strategije:

 Cilj C1- Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine Aktivnosti v operaciji VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU prispevajo k varovanju okolja in naravnih vrednot in ohranitvi kulturne dediščine kar zagotavlja kvaliteto območja, ki prispeva k trajnostnemu razvoju. Aktivnosti v vsebinah: varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot, varčna in učinkovita raba energije, trajnostni razvoj za namene varovanja okolja, ekologija, kultura in varovanje zdravja, društvenedejavnosti, infrastruktura s področja varovanja okolja in energetske varčnosti, razvoj obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, nove vsebine za učenje, osveščanje in motivacijo. Varna pot ob lenarškem parku želi skozi izvedene ukrepa na področju varstva okolja (ureditev prometne in komunalne infrastrukture, nakup gledaliških kostumov iz okolju prijaznih materialov) v povezavi z programskimi aktivnostmi in vsebinami zagotavljati programe za učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe naravnih vrednost, rabe naravnih materialov in okolju prijaznih OVE (trajnostna mobilnost, učne vsebine) in varovanje naravnega okolja, ohranitev naravnih vrednot in ohranitev kulturne dediščine, spodbujanje razvoja turizma, aktivnega življenjskega sloga.

Cilj A2- Inovativni pristopi, novi produkti in storitve na območju LAS Operacija VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU uvaja inovativne pristope, nove produkte in storitve na območju LAS, ki so podpora razvoju podjetništva, s poudarkom na razvoju inovativnih produktov na območju, ki povečajo lokalno samooskrbo. Z novimi vsebinami razvoja urbanih naselij in želimo ustvariti nove vsebine v večnamenski infrastrukturi ali usposobiti skupno infrastrukturo za razvoj in trženje produktov podeželja, jih s skupno blagovno znamko zaščititi in promovirati ter poiskati nove prodajne poti. Aktivnosti se navezujejo za zagotovitev vsebin v urbanih območjih (javne površine, večnamenski prostori). Poudarek operacije je na novih vsebinah, znanju, ustvarjanju podpornega okolja za inovativne pristope in dodajanju vrednosti proizvodom in storitvam, kar omogoča trajnostni razvoj, spodbuja zeleni turizem.

Cilj D1- Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih ovir, dostopnosti ter varovanje zdravja Aktivnosti v operaciji VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU podpirajo programe, ki se navezujejo na medgeneracijske vsebine, krepijo integralne rešitve socialne in medgeneracijske vključenosti, odpravljanje arhitektonskih ovir dostopnosti ter varovanje zdravja. V večgeneracijske povezave v operaciji VARNA POT OB LENARŠKEM PARKU so vključeni mladi, ženske, otroci in druge ranljive skupine, kar krepi se medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost. Nova partnerstva in programi namenjeni učenju in motivaciji povečujejo večgeneracijsko vključenost. Investicije in programske aktivnosti prispevajo k varovanju zdravja, varovanju okolja, povečujejo kakovost življenja in zdrav način življenja, prav tako povečujejo dostopnost do javnih storitev.

Kazalniki, ki jih bo upravičenec dosegel ob zaključku operacije

Začetna vrednost (stanje pred izvedbo operacije, na dan vloge)

Načrtovana vrednost (ob zaključku operacije)

Število novih proizvodov/produktov/storitev:

1.      Urejena prometna in komunalna infrastruktura, dolž. 100 m 

2.      Nove lutke različnih tehnik za otroško lutkovno predstavo, 20 kosov

0

2

Število novih programov/dogodkov//izobraževanj/mrež/partnerstev

1.      Gledališče v parku

2.      Športni dan v parku

0

2

Število udeležencev ranljivih skupin vključenih v izvajanje operacije/programe:

 

0

50

Število vključenih udeležencev v izvajanje operacije/programe (razen ranljivih skupin)

0

100

Število izvedenih delavnic/mrež/do0godkov na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti(začetna vrednost, stanje  pred izvedbo operacije, na dan oddaje vloge, načrtovana vrednost ob zaključku operacije)

1.      Mesto velikih želja

0

1

Število zaključenih operacij

0

1

Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Dodatne informacije: http://www.eu-skladi.si/  in  www.lasovtar.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.