fbpx Na vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Občina Lenart
Trg osvoboditve 7, 2230 lenart v Sl. goricah
Tel. 00386 2 729 13 48, fax. 00386 2 720 73 52
Elektronski naslov:   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, spletna stran: www.lenart.si
Župan občine: mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
Direktor občinske uprave: Martin Breznik, univ.dipl.prav., dipl. ekon. 
Datum prve objave kataloga: 15. 12. 2007
Datum zadnje spremembe: 5. 6. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lenart.si
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen samo v elektronski obliki na naslovu www.lenart.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Katalog pristojnosti občin
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Občinska uprava Občine Lenart je organizirana kot enovita uprava, v njenem sklopu pa deluje Režijski obrat kot notranja organizacijska enota, ki nima statusa samostojnega oddelka.
Organigram organa

www.lenart.si/sl/Obcinska_uprava/

2. b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: - Martin Breznik, univ. dipl. prav., direktor občinske uprave,
00386 2 729 13 20, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

• Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ (Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007, Odl.US: U-I-24/07-66, Ur. l. RS, št. 57/2008, 36/2011)
• Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ ( Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10)                                                                                       
• Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 Skl.US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl.US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl.US: U-I-346/02-13)
• Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij /ZPUODO/ (Ur.l. RS, št. 44/1996, 28/2001 Odl.US: U-I-322/98-15, Ur.l. RS, št. 72/2005)
• Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin /ZPDF/ (Ur.l. RS, št. 29/1995, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95)
• Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/ (Ur.l. RS, št. 60/1994 (69/1994 - popr.), 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 - popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98, 67/1998 Odl.US: U-I-301/98, 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: U-I-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002, 27/2006, 61/2006, 108/2006-UPB1, 99/2010 Odl.US: U-I-137/10-47, 9/2011)
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ Ur.l. RS, št. 45/2010, Ur.l. RS, št. 26/2011, 30/2011 Skl.US: U-I-36/11-8, 43/2011
• Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve (Ur.l. RS, št. 22/2000)
• Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o zadolževanju občin (Ur.l. RS, št. 30/2000)
• Statut Skupnosti občin Slovenije (Ur.l. RS, št. 17/2011)

Predpisi lokalnih skupnosti

http://www.izit.si/muv/index.php?action=showPredpis&predpisID=8366

Statut Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011),

Poslovnik Občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007)

Predpisi EU http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov http://www.lenart.si/sl/Seje_obcinskega_sveta/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov organa

2.f Seje občinskega sveta

http://www.lenart.si/sl/Seje_obcinskega_sveta/

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
- izdaja odločbe o višini plačila ta program vrtca oz. začasne odločbe o oprostitvi plačila
- priprava odločb v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture
- obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih prejemkov - odločba o upravičenosti do statusa  zavarovanca
- odločba o podelitvi / odvzemu koncesije (zdravstvene dejavnosti kot javne službe na primarni zdravstveni ravni)
- odločba o podelitvi / odvzemu koncesije (zasebne lekarne v javno mrežo) 

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO
- obratovalni čas gostinskih lokalov in kmetij
- potrdilo o lastni proizvodnji
- soglasje za prodajo izven poslovnega prostora

UREJANJE PROSTORA, URBANIZEM, VARSTVO OKOLJA
- sprejem vlog za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem aktu
- potrdilo o namenski rabi zemljišča
- potrdilo o predkupni pravici
- lokacijska informacija
- dovoljenje za začasno obremenitev okolja s hrupom
- sprejem vlog za spremembo podatkov v evidenci zavezancev za plačilo NUSZ
- projektni pogoji
- soglasja k projektom

KOMUNALA, CESTE, STANOVANJSKE ZADEVE
- odločba o odmeri komunalnega prispevka
- dovoljenje za zaporo občinskih cest
- dovoljenje za zasedbo javne prometne površine
- soglasje za priključitev na vodovodno omrežje
- soglasje za priključitev na občinsko cesto
- soglasje k posegom v varovalnem pasu občinskih cest
- soglasje k posegom v javne površine
- soglasje k posegom v občinsko zemljišče
odločba o upravičenosti do subvencionirane najemnine
- odločba o dodelitvi neprofitnih najemnih stanovanj v najem
- odločba o zamenjavi neprofitnih najemnih stanovanj

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Lenart, je mogoč v prostorih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
- Seznam razglašenih kulturnih spomenikov na območju Občine Lenart
- Seznam nagrajencev Občine Lenart
- Seznam odličnjakov v občini od leta 1999
- Seznam zlatih maturantov v občini od leta 2007
- Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov
- Seznam javne infrastrukture na področju kulture Občini Lenart
- Seznam stanovanj v lasti Občine Lenart
- Seznam poslovnih prostorov v lasti Občine Lenart

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Prostorski informacijski sistem občin

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo 
razčlenjenemu opisu   
delovnega področja organa
Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Lenart lahko najdete še na spletni strani občine v rubrikah javna naročila, novice in drugih.


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop: - osebno
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na občini. Informacije so jim na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja. Nekatere informacije na voljo tudi na oglasni deski občine.

- po elektronski poti
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen preko interneta, in sicer na spletnem naslovu Občine Lenart. Veliko uporabnih informacij se nahaja na navedeni spletni strani in spletni strani e-uprava.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in občina drugačne obveznosti. Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov občine (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!). Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo občina obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti občine v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih občine ali preko telefona.

Dostop za ljudi
s posebnimi potrebami:
V pripravi
Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
Cene informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih
stroškov za ponovno
uporabo informacij javnega značaja:

Če boste zahtevali informacije za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Spletne strani občine so prilagojene za spletne brskalnike MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla in Opera. Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete MS Word, MS Excel ali program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko interneta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024×800 točk ali več.

4. Stroškovnik in cenik

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja: Na podlagi 31. člena Zakona o državni upravi  (Uradni list RS, št.  113/05 ZDU-1-UPB4)  drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB2; v nadaljevanju: ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št.: 76/05 in 119/07) določam

STROŠKOVNIK  O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.       ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
2.       ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
3.       ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
4.       ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
5.       ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
6.       elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
7.       elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
8.       elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
9.       posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
10.   posnetek na eni avdiokaseti 2,09 eura,
11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
12.   pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
13.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
14.   pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
15.   posredovanje standardnih podatkov iz informatiziranih zbirk podatkov – za operacijo ene poizvedbe: 3,74 eura,
16.   posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s V. stopnjo izobrazbe: 7,50 eura,
17.   posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja podatkov s strani uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe: 9,00 eura,
18.   posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe: 19,50 eura,
19.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 eurov, občina ne zaračunava.
Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se  zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.
Ta stroškovnik začne veljati z dnem podpisa in objave na spletni strani.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

1. ravnanje z zapuščenimi živalmi

2. program nakupa in prodaje stvarnega premoženja

3. zagotavljanje prostorov nevladnim organizacijam

4. vpogled v pogodbo o opravljanju dejavnosti letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih površin v Občini Lenart

5. investicija Nove poslovno-industrijske cone - obseg, vrednost del, viri financiranja, prodaja parcel

6. bruto prejemki zaposlenih in funkcionarjev v Občini Lenart

7. morebitne sorodstvene povezave med zaposlenimi in ponudniki storitev

8. način izračunavanja komunalnih prispevkov

 

Letna poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Poročilo za leto 2015

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.