fbpx Na vsebino

4. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

4. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 13. junij 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 3. redne seje občinskega sveta.
 3. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta.
 4. Pregled zapisa sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta.
 5. Potrditev dnevnega reda.
 6. Poročilo župana.
 7. Pobude in vprašanja.
 8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart.
 9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve – »Pomoč družini na domu«.
 10. Sklep o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Lenart.
 11. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2018.
 12. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2018.
 13. Seznanitev z elaboratom gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lenart za leto 2019.
 14. Predstavitev zahtev in stališč Civilne iniciative narava Slovenskih goric v zvezi s podjetjem Salamon d.o.o..
 15. Sklep o ukinitvi uporabe herbicida z aktivno snovjo glifosat na zemljiščih v lasti in upravljanju Občine Lenart.

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.