fbpx Na vsebino

5. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

5. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 24. oktobra 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 4. redne seje občinskega sveta.
3. Pregled zapisa sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Poročilo župana.
6. Pobude in vprašanja.
7. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - skrajšani postopek.
8. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2019.
9. Sklep o imenovanju predstavnikov v svet knjižnice javnega zavoda Knjižnica Lenart.
10. Sklep o potrditvi investicijskega programa – IP za projekt »Rekonstrukcija tranzitnih vodovodnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova«.
11. Sklep o potrditvi Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Lenart.
12. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2019.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.