fbpx Na vsebino

9. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017) sklicujem

9. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, 28. maja 2020, ob 16.00 uri
v Veliki dvorani v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 8. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja.
 6. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2019
 7. Poročilo Civilne zaščite v zvezi z ukrepi COVID 19.
 8. Zaključni račun občine Lenart za leto 2019.
 9. Rebalans proračuna občine Lenart za leto 2020.
 10. Sklep o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Lenart.
 11. ELABORAT o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodovodne zadruge Selce za leto 2020
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
 13. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2020.
 14. Predstavitev projekta Čistilne naprave Lenart in Voličina.
 15. Predstavitev projekta Prizidek k Osnovni šoli Lenart.
 16. Predstavitev projekta Namakalni sistem Selce.
 17. Predstavitev Idejne zasnove ureditve ŠRC Polena.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.