fbpx Na vsebino

14. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
14. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 6. maj 2021, ob 16.00 uri v obliki spletnega sestanka

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 6. dopisne seje občinskega sveta.
 3. Pregled zapisa sklepov 13. redne seje občinskega sveta.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2021
 8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2020.
 9. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Lenart (druga obravnava).
 10. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart (druga obravnava).
 11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (prva obravnava).
 12. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart.
 13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
 14. Pregled varnostne situacije na območju Občine Lenart za leto 2020.
 15. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Lenart za leto 2020.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.