fbpx Na vsebino

15. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
15. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 1. julija 2021, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 14. redne seje občinskega sveta.
3. Pregled zapisa sklepov 7. dopisne seje občinskega sveta.
4. Potrditev dnevnega reda.
5. Poročilo župana.
6. Pobude in vprašanja.
7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (druga obravnava)
8. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik in Občine Lenart in Občine Sv. Ana.
9. Sprejetje sklepa o Investicijskem programu za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana. v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
9.1. Sprejetje sklepa o potrditvi Ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno- zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
9.2. Sprejme se sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove - PIZ za celovito energetsko prenovo javnih v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
10. Sprejetje sklepa o Investicijskem programu za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Lenart.
11. Sklep o sofinanciranju malih čistilnih naprav.
12. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve - »Pomoč družini na domu«.
13. Sklep o soglasju k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami - namestitev v drugi družini.
14. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
15. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2021.
16. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2021.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.