fbpx Na vsebino

13. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 13. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 23. marca 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta. (Zapisnik 12. seje občinskega sveta, Odgovori na pobude in vprašanja)
 3. Pregled zapisa sklepov 7. dopisne seje občinskega sveta. (Zapisnik 7. dopisne seje)
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2016 (Posebni del proračuna - ZR 2016).
 8. Odlok o mladini v Občini Lenart.
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Lenart (Spremembe pravilnika).
 10. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v občini Lenart.
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zg. Voličina.
 12. Celostna prometna strategija Občine Lenart (Gradivo).
 13. Letni program športa v občini Lenart za leto 2017.
 14. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2016.
 15. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2016.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.