fbpx Na vsebino

14. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 14. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 15. junija 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnost
 2. Pregled zapisa sklepov 8. dopisne seje občinskega sveta (Zapisnik 8. dopisne seje).
 3. Pregled zapisa sklepov 13. redne seje občinskega sveta (Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta).
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Odlok o mladini v Občini Lenart – 2. obravnava.
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovno -stanovanjske cone (C6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah.
 9. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika  »pomoč družini na domu«.
 10. Sklep o poimenovanju komisije za poimenovanje ulic.
 11. Sklep o  dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2017.
 12. Potrditev elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2017 v Občini Lenart.
 13. Predlog sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt – osebno montažno dvigalo za potrebe občinske uprave in Upravne enote Lenart.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.