fbpx Na vsebino
Super User

Super User

Gradnja čistilne naprave Lenart uspešno napreduje. Z načrtovano investicijo se ureja v Lenartu odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vrednost investicije znaša 5.647.718,70 evra, od tega evropska sredstva znašajo 2.790.939,22 evrov, Republika Slovenija za investicijo zagotavlja 697.734,81 evra, ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart.

V okviru projekta se gradi nova centralna čistilna naprava Lenart kapacitete 4.950 PE (na lokaciji obstoječe, nikoli delujoče čistilne naprave) z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. Predmet projekta sta tudi preureditev obstoječe čistilne naprave ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo in izgradnja črpališča ter tlačnega kanalizacijskega voda na relaciji Lenart–Radehova, in sicer v dolžini 1.618 m. Prek tega črpališča in tlačnega voda se bodo odpadne vode zahodnega dela mesta Lenart transportirale v centralno čistilno napravo, iz sprejemne fekalne postaje pa se bo na centralno napravo ustrezno doziralo tudi prevzeto blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. S projektom se celovito ureja problematika odpadnih voda za mesto Lenart in naselje Radehova ter vse uporabnike greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lenart.

Nedavno so se pričela dela na območju stare čistilne naprave Kamenšak, ki so jo že odstranili, je za Ovtar24 sporočil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Na njenem mestu bo do septembra 2022 zgrajena nova fekalna postaja. Fekalna postaja Kamenšak je del investicije v sklopu čistilne naprave za mesto Lenart. Zgradila se bo na mestu stare čistilne naprave na Kamenšaku, ki so jo nedavno odstranili. Začela so se že gradbena dela za fekalno postajo in prečrpalni vod, s katerim se bo celotni del fekalij iz južnega dela mesta Lenart prečrpaval preko novega naselja Radehova na centralno čistilno napravo ob Velki. Čistilna naprava Lenart se gradi za aglomeracijo Lenart in del Radehove in bo pokrivala približno 5000 populacijskih enot oziroma 5000 oseb. Trenutno potekajo gradbena dela v skladu s terminskim planom, po katerem bi morala biti gradnja postaje zaključena do septembra 2022, s čimer se bo pričelo njeno poskusno obratovanje.

Vrednost celotne investicije, v katero sodi postavitev nove centralne čistilne naprave, kanalizacijski vod, ki se gradi proti centru Lenarta, prečrpalni vod in fekalna postaja, znaša 5,647.718,70 evrov bruto. Od tega bodo z evropskimi sredstvi zagotovili 2,790.939,22 evra, s sredstvi državnega proračuna pa 697.734,81 evra. Ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart. Projekt fekalne postaje Kamenšak je financiran iz programsko kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v znesku nekaj manj kot 3,5 milijona evrov.
Največja investicija v zgodovini Občine Lenart

Z novo fekalno postajo se bo uredilo odvodnavanje in čiščenje odpadnih voda za kompletno območje mesta Lenart, obenem pa bo nova čistilna naprava omogočala tudi prevzem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav. Kot je povedal župan, mag. Janez Kramberger, "gre za največjo investicjo v zgodovini Občine Lenart, ki smo jo s pristojnimi službami usklajevali skoraj 4 leta. Z izgradnjo bomo dosegli pomemben mejnik pri odgovornem in trajnostnem ravnanju z okoljem, v katerem živimo, in prispevali k ciljem zmanjšanja emisij v vode za ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti."

Četrtek, 09 Junij 2022 13:54

Kasaške dirke 26. junija na ŠRC Polena

Tudi letos bo Konjeniško društvo Slovenske gorice Lenart priredilo kasaške dirke na Poleni, in sicer 26. junija 2022. Društvo deluje že več kot 60 let in je eno najstarejših v Lenartu. Pripravljajo sedem točk, kjer se bodo predstavili najboljši konji kasači iz celotne Slovenije, prav tako pa pripravljajo tudi dirko z mednarodno udeležbo. V društvu je tradicija, da se na vsaki prireditvi spomnijo naših zaslužnih članov, zato dirke poimenujemo po njih, saj se s tem želijo pokloniti njihovemu spominu. Pripravljajo memorial Toneta Družovca, Ladija Omerzuja, Ivana Pirherja, Jožeta Herzoga in Tomaža Ostrca. Le v Sloveniji prirejajo točko, v kateri imajo pravico nastopa samo tekmovalke in so jo poimenovali Dirka za pokal Agate. Konjeniški šport je eden redkih športov, kjer moški in ženske tekmovalke nastopajo skupaj, zato so zelo veseli, da se tekmovalke vsako leto odzovejo na njihovo povabilo in pokažejo svoje veščine in tekmovalnost. Seveda bodo nastopili tudi domači tekmovalci, ki zastopaje barve domačega društva in ime Slovenskih goric širijo po celotni Sloveniji in tudi tujini. Seveda pa pripravljamo še dodatne zanimivosti, kot je poni dirka za otroke, kjer se prestavijo najmlajši tekmovalci, ki šele prihajajo v kasaški svet tekmovanj.
Na Poleni vedno poskrbijo za naše obiskovalce, saj bodo na voljo tako gostinska ponudba, otroška igrala, sladoled in še kaj za posladkati.
Ponosni smo, da vzdržujemo tradicijo prirejanja kasaških dirk na Poleni, in verjamemo, da bodo obiskovalci tudi letos z veseljem pripomogli k tekmovalnemu vzdušju in bodo stiskali pesti za svoje favorite.Vabljeni v nedeljo, 26. junija 2022, ob 14.00 uri na Poleno.

Slovenska turistična zveza (STO) je leta 2019, na osnovi ocene njenega akreditnega partnerja Tovarne trajnostnega razvoja turizma, Občini Lenart za obdobje treh let podelila certifikat Slovenia Green Destination Silver. Ocenjena je bila na osnovi kriterijev mednarodnega standarda Green Destination, po vstopu v Zelene shemo slovenskega turizma leta 2018. Občina se je Zeleni shemi pridružila z željo po večji prepoznavnosti in razvoju v okviru turistične panoge. Zavezala se je k trajnostnemu turizmu, ki ne pomeni samo povečanja števila obiskovalcev, ampak tudi skrb in osveščanje ponudnikov, obiskovalcev in prebivalcev o ohranjanju narave, pokrajine in kulturne dediščine.

V letošnjem letu je zaprosila za recertificiranje in v maju ponovno prejela znak Slovenia Green Destination Silver. Uradno je bil znak podeljen na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki je letos potekal v sredo, 25. maja, v Krškem na posestvu Tri lučke. Letos je prejelo znak Slovenia Green 56 nosilcev, od tega 53 ponudnikov in 3 destinacije. Zelena shema tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green od tega je 140 ponudnikov in 58 destinacij.

Osrednja tema Zelenega dneva se je osredotočala na odpadke v turizmu in zmanjševanje njihovega odtisa v okolju. Namreč, v času pandemije covid-19 se je raba plastike za enkratno uporabo izjemno povečala. Pridobljeni znak izkazuje, da je občina pri svojem razvoju pravilno usmerjena, kar pomeni veliko novega dela in obveznosti za prihodnja tri leta.

»60 let tkanja družine bralk in bralcev v Slovenskih goricah. 60 let utripov informacij in domišljije v našem mestu. 60 let Knjižnice Lenart! Na poti razvoja, na poti do človeka.« smo ob jubileju napovedovali in vabili v Knjižnici Lenart. Praznovanje jubileja smo otvorili z osrednjim dogodkom, ki se je odvil v sredo, 8. junija, v večnamenski dvorani v Knjižnici Lenart. V goste smo povabili s. Nikolino Rop, častno občanko Občine Lenart, priznano slovensko kuharico in domačinko ter v njeni družbi spomnili na vrednost domače hrane. Naši gostji pa smo segli do srca z melodijami, ki jih je med dogodkom ubiral Harmonikarski orkester Siniše Čeha ob plesnih korakih Folklorne skupine KD Sv. Ana. Prizor rezanja domačega kruha ob zvokih harmonike pa je priklical spomine in orosil marsikatero oko.
Pred nabito polno dvorano sta spregovorila direktorica Knjižnice Lenart, Petra Kranvogel Korošec in župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger. »Brati je pomembno!« sta si bila enotna, kakor tudi, da je potrebno v sodobnem času iskati vedno nove poti do bralcev.

Četrtek, 09 Junij 2022 13:39

Energetska sanacija OŠ Voličina

Občina Lenart na podlagi javno-zasebnega partnerstva izvaja energetsko sanacijo OŠ Voličina. Na šolski telovadnici se bo uredila nova fasada. Prav tako se bodo zamenjala vsa okna in dvoje zasilnih požarnih vrat. Zamenjali bodo tudi energetsko zelo potratne reflektorje z veliko bolj varčnimi led reflektorji. OŠ Voličina je letno porabila od 22.000 do 25.000 litrov kurilnega olja za ogrevanje. Kurilno peč z močjo 450 kilowatov bodo zamenjale toplotne črpalke. Na gramoziranem parkirišču, kjer je stala Karova hiša, bo narejenih več vrtin. Vrtine bodo segale v globino okrog 160 metrov.
V naslednji kurilni sezoni bomo šolske prostore, telovadnico in vrtec v Voličini greli s pomočjo toplotnih črpalk. Šola bo energetsko postala veliko bolj zelena, saj bodo izpusti toplo grednih plinov minimalni oz. jih ne bo. Energetska sanacija se je začela konec meseca aprila in bo po zagotovilih izvajalcev končana do začetka novega šolskega leta.

V prostorih Občine Lenart so v ponedeljek, 30. maja, župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec ter predstavnik izvajalca del, član uprave podjetja Pomgrad, gradbeno podjetje d. d. Boris Sapač podpisali pogodbo za izvedbo gradnje kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina – Lenart - Zgornja Senarska za traso 13, ki poteka od Lenarta do Jurovskega Dola v dolžini 5.260 metrov.
Kolesarska povezava poteka iz centra Lenarta proti Jurovskem Dolu. V Občini Lenart poteka v dolžini 2.598 metrov in po Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah v dolžini 2.662 metrov. Kolesarska povezava bo potekala v obliki kolesarske poti ali kolesarskega pasu ob ali na lokalni cesti. Na trasi je pred naseljem Jurovski Dol predvidena izgradnja novega premostitvenega objekta preko Globovnice ob regionalni cesti.
Izvajalec POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. iz Murske Sobote nastopa kot glavni partner v skupni ponudbi s partnerjem Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz Lenarta in partnerjem GMW d.o.o. iz Radencev in je bil izbran za izvedbo del, kot najugodnejši ponudnik.
Pogodbena vrednost oddanih del znaša 1.173.952,18 evrov. Vrednost del na območju Občine Lenart znaša 415.528,36 evrov in na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v vrednosti 758.423,82 evrov (vse cene so brez DDV). Izvajalec naj bi z deli pričel s 1. junijem letos, investicija naj bi bila končana do 30. maja prihodnje leto.
Predmetna gradnja predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave Jarenina -Lenart - Zg. Senarska, kateri se izvaja na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter ga sestavljajo odseki tako državne kolesarske mreže, kot tudi občinskih kolesarskih povezav.
Projekt je eden od štirih projektov pod nazivom Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice v katerem sodelujejo občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo se je zavezala izvesti Direkcija RS za infrastrukturo.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV.

Nedelja, 29 Maj 2022 18:37

Izbrali županovo vino

V nedeljo, 29. maj, je v sklopu sejma KOS v Lenartu potekal izbor županopvega vina, ki ga je izbirala 32 članska ocenjevalna komisija pod vodstvom Andreja Reberniška. Komisija je zbirala med sedmimi vzorci vin, ki so bili pred tem na društvenem ocenjevanje ocenjeni kot zelo dobri. Na koncu so se odločili za Rumeni muškat dr. Boruta Pulka, viš. predavatelja Katedre za vinogradništvo in vinarstvo na Fakulteti za kmetijstvo biosistemske vede Maribor.

V sklopu celovite energetske prenove stavbe osnovne šole, vrtca in športne dvorane Voličina so do sedaj zamenjali okna na telovadnici, pravkar pa se na telovadnici izvaja nova izolacijska fasada. V energetski sanaciji pa bodo tudi zamenjali tudi ogrevalni sistem. Do sedaj so letno za ogrevanje porabili 25.000 litrov kurilnega olja. Po končani energetski sanaciji pa bodo prostore ogrevali in hladili s geotermalnim ogrevalnim sistemom za katerega bodo uporabili hibridne toplotne črpalke z geotermalnimi vrtinami. Prvo geotermalno vrtino v 160 metrov globoko so že izvrtali. Po besedah strokovnjakov so prvi rezultati vzpodbudni, saj je voda na globini 80 metrov, kar je zelo ugodbo.
Investicija je vredna 684.286,36 evrov (z DDV), od tega bodo 48 odstotkov počrpali iz kohezijskega sklada, 52 odstotkov pa financira zasebni partner, in sicer ptujsko podjetje Plistor d.o.o. Kot je povedal župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger bo investicija v sklopu javno-zasebnega partnerstva odplačana v 15 letih. energetska sanacija objektov v Voličini naj bi bila zaključena do konca meseca avgusta letos.

V soboto, 21. maja, dopoldne je potekala otvoritev prenovljene lenarške tržnice. Na Ovtarjevi tržnici se je predstavilo 18 lokalnih ponudnikov, pripravili so degustacije zelenjavnih jedi iz lokalnih in sezonskih živil z Mojco Polak iz Akademija kulinarike in turizma, svetovalni program s strokovnjakinjo za zelenjadarstvo in okrasne rastline Mišo Pušenjak, za piko na i pa so poskrbeli mladi folkloristi in Ansambel Sladki greh.
Otvoritev se je pričela z zimzeleno Na golici Ansambla Sladki greh. Pozdravni nagovor je imel lenarški župan mag. Kramberger, ki je nad novo pridobitvijo in zelo dobro obiskanostjo bili zelo zadovoljen in dejal, da »bi bil zelo vesel, da bi vsako soboto bilo približno tako, kot je danes, da bi mi, kot potrošniki, spoznali, da je tisto, kar je doma pridelano, ko ima kratke poti, da so to kvalitetni pridelki in zdravi pridelki.« Župan je tudi izpostavil in na nek način napovedal vizijo razvoja lenarške tržnice, da bi prenovljen prostor zaživel tudi v poletnih mesecih, kjer bi se organizirali manjši koncerti, poletni kino ali kaj podobnega.
»Mislim, da bo ta naložba, ki smo jo financirali s pomočjo občinskih sredstev in tudi dobro polovico evropskih sredstev, dolgoročno koristila tako mestu, občini in širše,« je zaključil mag. Kramberger.
V kulturnem programu so nastopile kar štiri folklorne skupine: Folklorna skupina Vrtca Lenart, Folklorna skupina OŠ Lenart, Dramski krožek OŠ Voličina in Folklorna skupina KD Sv. Ana.
Tako se je v Lenartu uradno odprl prostor trgovanja, izmenjevanja, tudi druženja in pogovora. Na sami prireditvi se je povezovalka Darinka Čobec spraševala kakšna je vloga tržnice v lokalnem okolju in na kakšen način lahko tržnice prispevajo k skupnosti? Meni, da ima številne učinke na različnih področjih: dobro vplivajo na delovanje gospodarstva, prispevajo k oživljanju mestnih jeder, privabljajo obiskovalce in to pomeni da so velik doprinos k turizmu kraja.
»Tržnice so danes več kot samo trgovina na prostem. So kraji, kjer se ljudje srečujejo, družijo in sklepajo nova poznanstva. Poleg je tržnica tudi srce kraja, kajti z obiskom tržnice si lahko ustvarimo sliko kako živi mesto in njegovo podeželje iz katerega prihaja večina ponudbe. Želimo, da tržnica zares zaživi polno in zdravo, predvsem pa v zadovoljstvo kupcev in prodajalcev in kot rečemo: lokalno je zdravo,« je strnila povezovalka.
Po obrazih sodeč tako ponudnikov, kot tudi obiskovalcev je današnja Ovtarjeva tržnica dosegla svoj namen, in postala mesto druženja, izmenjave in sodelovanja – tega, kar smo v zadnjih letih zelo pogrešali. Naj tako tudi ostane!