fbpx Na vsebino
Novice

Novice

Občina Lenart je danes svečano prejela listino »Občina po meri invalidov« za leto 2020. Gre za zelo pomemben dogodek v zgodovini te lokalne skupnosti, saj je to priznanje, ki potrjuje, da v občini tudi v praksi v središče postavljajo človeka invalida, njegovo socialno vključenost in nediskriminacijo. Županu mag. Janezu Krambergerju je listino in skulpturo predal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in Dušan Derganc, predsednik Medobčinskega društva invalidov Lenart.

Medobčinsko društvo invalidov Lenart je bilo pobudnik vključitve Občine Lenart v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2020, in sicer na osnovi njenih prizadevanj in sprejetih programov, s katerimi Občina Lenart upošteva različnost potreb invalidov na področju njihovega vsakodnevnega življenja, delovanja in vključevanja v družbo. Ob prejemu je bil župan mag. Janez Kramberger vidno vesel prejema listine in povedal: »Naši lokalni skupnosti to veliko pomeni, saj smo ena izmed 35 občin, ki ima ta naziv. To je tudi za nas ena velika obveznost za naprej. V zadnjih, lahko rečem desetih letih, smo prav s pomočjo invalidov naredili veliko stvari, da smo si zaslužili ta naziv. V zadnjem obdobju smo seveda uspeli premagati te arhitekturne ovire v celotnem mestu prav z obnovo mesta. Invalidi lahko praktično vstopajo v vse ustanove. Seveda imamo tudi društva, katera dobivajo dotacije iz občinskega proračuna.«

Podelitve se je udeležil tudi uspešen lenartčan mag. Igor Plohl, ki je predsednik Sveta za invalide Občine Lenart in je povedal: »Na območju občine Lenart je po mojih podatkih zagotovo več kot 300 invalidov, ki pripadajo različnim društvom. Med njimi je recimo tudi kar nekaj paraplegikov in celo nekaj tetraplegikov. Kot predstavnik sveta za invalide občine Lenart lahko rečem, da sem tega naziva Občina po meri invalidov izjemno vesel. Občina si je ta naziv dejansko tudi zaslužila, glede na to, kaj vse je bilo v zadnjih letih na področju odprave arhitektonskih ovir in drugih možnosti narejeno. Občina Lenart je v zadnjih letih veliko investirala predvsem na področju odprave arhitektonskih ovir, tako se lahko pohvalimo da so zgradili dvigalo, ki omogoča nam, ki smo gibalno ovirani, da nemoteno dostopamo do upravne enote pa tudi do občinskih prostorov. Potem je občina poskrbela za celovito prenovo pločnikov in križišč v mestnem jedru, ki so zdaj brez težav prehodni tudi za nas, ki smo gibalno ovirani. Na tleh so namestili tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne. Marsikaj pa je še vedno treba postoriti. Glede na to, kar je bilo postorjeno v preteklih letih, imam občutek, da se odgovorni na občini zavedajo problematike, ki se tiče nas in da se bodo stvari v pozitivno smer na tem področju odvijale tudi v prihodnje.«

Načelo ''Ničesar o invalidih brez invalidov'' je zavezujoče pri delovanju v dobro invalidov v slehernem okolju. Spoštovati ga morajo vsi, ki odločajo o našem skupnem življenju. K temu jih zavezujejo Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22 ter Konvencija o pravicah invalidov. Potrebne so stalne spodbude, da se ozavestijo vsi, tudi lokalna skupnost, da morajo delovati v dobro invalidov in vseh občanov, je v nagovoru povedal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije. Stanislava Tamše, namestnica predsednika projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt »Občina po meri invalidov« je županu izročila še mapo, kjer je zapisana vsebina pomena listine.

Priznanje, ki ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije izročila županu in predsedniku društva, bo Občini Lenart dalo nov elan in zagon za delo v prihodnje, predvsem pa za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov, za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Občina se zaveda, da jo čaka še veliko dela, a tudi, da je bilo veliko že narejenega. S podelitvijo listine bo Občina Lenart tudi uradno postala »Občina po meri invalidov«.

Prireditev je povezovala Aleksandra Papež, za kulturni program sta poskrbela Dominik Petko in Kiara Katan./

- - -

OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2020 OBČINI LENART

V sodelovanju s PGD Lenart, PGD Selce in PGD Voličina so v četrtek, 8. julija, v VDC POLŽ Lenart izvedli gasilsko vajo "Požar VDC Polž 2021". Uporabnikom in zaposlenim so prikazali, kako ravnati ob morebitnih izrednih razmerah. Vsi vemo, da nesreča nikoli ne počiva in ker je nujno obnavljati znanja je bila gasilska vaja več kot dobrodošla. Po vaji so opravili analizo kako uspešni so bili, in kaj bi morali še storiti da izboljšajo gasilsko vajo v prihodnje. Gasilci društev v Občini Lenart so zelo izčrpno predstavili svoje delo in opremo ter nazorno predstavili kako odreagirati v primeru izrednih razmer. Na gasilski vaji je bilo predstavljena in uporabljena tudi nova pridobitev GZ Lenart - novo vozilo GVZ-1. Gasilska vaja je potekala v okviru operacije Gasilsko vozilo za zveze GVZ-1 – vozilo za vse. Projekt je financiran po Programu razvoja podeželja in sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

V četrtek, 1. julija je zasedal lenarški občinski svet. Po uvodnih točkah in poročilu župana so svetniki v drugem branju potrdili Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor, po katerem bo Občina Lenart ena od ustanoviteljic in bo imela ustanovitveni delež v tem zavodu, glede na število prebivalcev v občini. Na seji je bilo sprejetih več odločitev, ki zadevajo varstvo okolja. Dolgoročno je pomembno sprejetje Odloka o javno zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetske prenove objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občina Sv. Ana. Pri tem gre za energetsko pogodbeništvo, na podlagi le - tega bo izvedena energetska sanacija šolskih objektov v Voličini. Potrdili so tudi investicijski program in predinvesticijske zasnove energetske prenove navedenih javnih objektov. Izvedena bo celovita energetska sanacija šole, vrtca in športne dvorane, ki bo zajemala energetsko prenovo fasade, energetsko varčno osvetlitev v objektih, novo kotlarno in ogrevanje po sistemu geosonde. Sedaj stroški ogrevanja letno zanašajo približno 30.000 EUR. Po energetski prenovi bo prihranek na letni ravni znašal 18.000 EUR, s čemer bo celotna investicija plačana v 15 letih. Vrednost projekta znaša okoli 560.000 EUR brez DDV.
Doslej je Občina Lenart sofinancirala gradnje malih čistilnih naprav do 25 populacijski enot v višini 500 EUR, od sedaj bo sofinanciranje znašalo do največ 1000 EUR za gospodinjstvo.
Sprejetih je bilo tudi več odločitev s področja socialno varstvenih storitev, oskrbe starejših in odraslih oseb s posebnimi potrebami. Na območju Občine Lenart se povečujejo potrebe po pomoči družini na domu, ki jo za naše območje izvaja Dom Danice Vogrinec. Svetniki so soglasno potrdili nove cene subvencioniranja za te socialno varstvene storitve, kar bo omogočalo dodatne zaposlitve oskrbovank, ki na domu oskrbujejo starejše osebe od 65 let, bolne, invalide in druge, ki so po zakonu upravičeni do te pomoči. Del zneska za izvajanje pomoči na domu pa oskrbovanci sofinancirajo.
Občinski svet je dal soglasje k ceni institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, ki živijo pri drugih družinah. Sprejet je bil tudi letni program športa za leto 2021. Seja je potekala v ustvarjalnem in pozitivnem duhu.

V četrtek, 1. julija, je v prostorih Centra Slovenskih goric potekal izbor županovega vina za leto 2020, letnika 2020. Štiriindvajsetčlanska komisija, ki so jo sestavljali župan, občinski svetniki in vidni predstavniki javnega življenja v občini je med petnajstimi vzorci za ožji izbor izbrala modro frankinjo Vina Donig in Rumeni muškat Vina Kramberger. Oba vzorca sta dobila enako število točk, zato je županovo vino Občine Lenart določil žreb in je županovo vino je postal Rumeni muškat VINA Kramberger iz Sp. Partinja 37.  Izbor je vodil Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj. 

V sklopu včerajšnjega obiska vlade v Podravju se je podžupan Občine Lenart Franci Ornik skupaj z županjo Mestne občine Ptuj Nuško Gajšek na Ptuju udeležil delovnega posveta z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom. Na delovnem srečanju so med drugimi temami spregovorili tudi o rezultatih odličnega sodelovanja na medinstitucionalni ravni – sodelovanja med državnimi organi in občinami v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo ter o dvigu povprečnine občinam, ki se je skupno v tem mandatu povečala in zdaj znaša 628,20 evrov.
V pogovoru so se dotaknili tudi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ter konkretnih administrativnih in finančnih razbremenitev, ki jih ta prinaša občinam. Kot so v pogovoru izpostavili sogovorniki, bodo administrativne razbremenitve za občine posredno vplivale na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je denimo plačevanje prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.
Kot je poudaril minister Koritnik, je država med drugim od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, prevzela je financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
»Nenazadnje pa smo z omenjenim zakonom vplivali na povečanje nekaterih prihodkov občin. Zvišuje se na primer upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki je odslej plačljiva tudi za notarje," je menil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

stran 1 od 48