fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Sobota, 03 November 2018 11:21

Priznanja podeljena na proslavi ob prazniku Občine Lenart in 20. obletnici delovanja VDC Polž Lenart, enota Lenart

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Lenart v petek, 2. novembra, so bila podeljena naslednja priznanja:

Podelitev priznanj učencem, ki so ves čas osnovnošolskega  izobraževanja dosegli odličen učni uspeh

NEKDANJI UČENCI OŠ LENART

Lea Kramberger

Laura Župec

Zarja Mlakar

Maja Muršec

Neža Ožinger

Martin Zadravec

Matjaž Župec

NEKDANJI UČENKI OŠ VOLIČINA

tajda hamler

eva kurnik

PRIZNANJA  ZA DOSEŽEN NAZIV ZLATI MATURANT

Poleg priznanja zlati maturanti prejmejo tudi nagrado 200 eur.

 

ANJA ARNUŠ KRANER za opravljeno poklicno maturo po izobraževalnem srednješolskem programu gastronomija in turizem

ROK SIRK za opravljeno poklicno maturo  srednjega strokovnega  izobraževanja zdravstvena nega in naziv diamantni maturant

KAJA KMETIČ za opravljeno poklicno maturo po izobraževalnem srednješolskem programu predšolska vzgoja in naziv diamantna  maturantka

USPEŠNI ŠTUDENTI

Občina Lenart vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija. Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju občine Lenart in so svoje študijske obveznosti, vključno z diplomskim delom, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s povprečno oceno 9,1 ali več.  Višina nagrade za dodiplomski študij  in podiplomski študij po 2. bolonjski stopnji znaša 200 EUR, za znanstveni magisterij  300 EUR, za študij po 3. bolonjski stopnji in doktorat znanosti 400 EUR.

KATJA ZRIM za  magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, študijski program  družboslovna informatika, na Fakulteti za družbene vede  Univerze v Ljubljani.

MOJCA KRAMBERGER za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, študijski program agrarna ekonomika na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

ROK ČUŠ  za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, študijski program biologija in ekologija z naravovarstvom, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

TAMARA ZORKO za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, študijski program psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

KAJA KIRBIŠ  za pridobljeno izobrazbo magistrica profesorica razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

TJAŠA ROLA za magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, študijski program psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

ALJAŽ KRAMBERGER, za pridobljeni naziv doktor znanosti, po doktorskem študijskem programu elektrotehnika, na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

PETRA WEINGERL za pridobljeni naziv doktorica prava na Univerzi v Oxfordu v Veliki Britaniji

OVTARJEVO PRIZNANJE

ROBERT ŠIŠKO IZ  LENARTA
Robert Šiško je naravovarstvenik po srcu in po dejanjih. Je ornitolog, ljubitelj in opazovalec ptic, veliko časa preživi v naravi, proučuje ptice, njihov življenjski prostor na območju Slovenskih goric. Najprej  je bil njegov svet Lormanje, reka Pesnica in Komarnik, vendar  pa je deluje za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij na območju celotnih Slovenskih goric. Njegovo delo je usmerjeno v ohranitev ogroženih ptic kot sta zlatovranka in smrdokavra,  kot okoljevarstvenik pa sodeluje tudi pri prizadevanjih za ohranitev reke Mure. S svojim delovanjem opozarja na pomen ptic, kot dela narave, njihovega pomen za obstoj človeštva in za ohranjanje biotske pestrosti. Robert Šiško  dobro sodeluje z društvi,  tudi  z vrtcem Lenart in pri otrocih spodbuja zanimanje za opazovanje in varstvo  narave, pozitiven odnos do živih bitij in do sveta, v katerem živimo. Za naravovarstvena prizadevanja in  ozaveščanje javnosti o pomenu ptic  kot delu naravnega okolja ter za krepitev  zavesti o naravnem bogastvu Slovenskih goric prejme Ovtarjevo priznanje.

PRIZNANJA OBČINE LENART ZA LET0 2018

Priznanja župana Občine Lenart

Zdravstveni dom Lenart

Zdravstveni dom Lenart, z 80 redno zaposlenimi in 15imi zunanjimi sodelavci, je pomemben nosilec 24 urne zdravstvene dejavnosti v občini in Upravni enoti Lenart. V zadnjih 20ih letih so naredili pomemben korak k prepoznavnosti in pomikanju k cilju postati manjši diagnostični center v osrednjih Slovenskih Goricah. S prizidkom in nadgradnjo dveh traktov zgradbe zdravstvenega doma, so pridobili okrog 1000m2 uporabne površine. Ob tem so pridobili vrsto zdravstvenih programov in strokovnjakov in s tem približali Slovenjegoričanom  različne zdravstvene storitve, tako rekoč do praga. V letu 2018 je vodstvo Zdravstvenega doma s sodelavkami in sodelavci pristopilo k več pomembnim projektom, od katerih sta dva podprta z evropskimi sredstvi. Pri vseh gre pa podporo in nadgradnjo preventivnih programov, v enem od teh sodeluje tudi Občina Lenart. Za trud in dosežke, prepoznane tudi izven mej občine, regije in države Zdravstveni dom Lenart prejme priznanje župana Občine Lenart.

Milan Oberlajt
Milan Oberlajt je  ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja  Klasmetal  d.o.o. iz  Sp. Voličine. V podjetju, ki deluje od leta 1996 izdelujejo razne strojne dele na visokem tehnološkem nivoju, ob uporabi različnih materialov. Izdelke prodajajo na slovenskem trgu, del proizvodnje pa je namenjen za izvoz.  Pod streho njegovega podjetja je našlo prijazno, mirno,  zdravo  in spodbudno delovno okolje 17 zaposlenih.  Milan Oberlajt se zaveda pomena podjetja za lokalno  okolje.  Podjetje Klasmetal z donacijami in  sponzorskimi sredstvi podpira številna domača društva.  Zelo pomembno pa je, da  v podjetju  omogočajo  prakso in študentsko delo številnim  mladim domačinom,  jih spodbujajo in motivirajo, da si pridobijo prve delovne izkušnje in znanje. Podjetje Klasmetal je postalo nepogrešljivi člen  v Krajevni skupnosti Voličina. Milan Oberlajt za poslovne uspehe in za delo v dobro skupnosti prejme priznanje župana.

Kaja Kmetič
Kaja je  poklicno maturo opravila z vsemi možnimi točkami in je prejela naziv diamantna  maturantka, za ta izjemen uspeh je iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha pri študiju in na v  življenju.

Dani Sajtl
Dani Sajtl se je na Osnovni šoli Voličina zaposlil leta 2003. Opravlja delo računalničarja organizatorja informacijskih dejavnosti. Z njegovo zaposlitvijo je šola naredila velik korak naprej na področju informacijsko komunikacijska tehnologija. Dani ureja in skrbi za spletno stran šole. Prav tako skrbi za postavitev šolskega glasila Šolarček, ki je od njegove zaposlitve na šoli tudi v elektronski obliki dostopen obiskovalcem spletne strani OŠ Voličina. Učitelj Dani je elektronsko postavil in oblikoval 4 zbornike, ki jih je OŠ Voličina izdala od leta 2007 naprej.
Dani  Sajtl je zelo učinkovit pri načrtovanju in uvajanju sprememb, je samostojen pri svojem delu in nalogah, samoiniciativen, je zanesljiv, pošten, odgovoren, natančen in seveda ima potrebna znanja, da lahko svoje delo kakovostno opravlja. Dani je učitelj in človek z veliko začetnico, saj je zaradi značaja, znanja ter umirjenosti priljubljen pri učencih in sodelavcih, ker je pozoren do soljudi, hitro ustvari dobre odnose. Gospod Dani Sajtl je pomemben člen kakovosti OŠ Voličina.

Marina Zimič
Marina Zimič, učiteljica glasbene umetnosti na Osnovni šoli Lenart je poslanstvo in merila, ki določajo dobrega učitelja dvignila na višjo raven. V otroških in mladinskih pevskih zborih lenarške osnovne šole vzgaja generacije mladih pevcev, jih vodi v svet glasbe, spodbuja talente in učence navdušuje za glasbo in petje.  Otrokom in mladim ne podaja zgolj učne snovi, ampak jih  vzgaja za lepo, dobro in kulturo v najširšem smislu. Repertoar pesmi, ki jih prepevajo njeni pevski zbori je izredno širok, od otroško igrivih, do zahtevnih pesmi, ostaja pa zvesta slovenski glasbeni zakladnici. Z mladimi pevci izvajajo vrhunsko dodelane skladbe, koncerti, ki jih pripravijo, so pravi glasbeni užitek. Marina Zimič  in pevski zbori Osnovne šole Lenart z nastopi obogatijo številne javne prireditve, tudi občinske. Pod vodstvom Marine Zimič so otroški in mladinski pevski zbori OŠ Lenart prejeli številna priznanja na regijskih tekmovanjih, otroški pevski zbor pa je leta 2016 na državnem tekmovanju prejel zlato priznanje. Za izjemno kakovostno pedagoško delo, obogatitev kulturnih prireditev in osebni prispevek k dvigu glasbene ustvarjalnosti prejme priznanje župana.

Plaketa Občine Lenart

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA VOLIČINA

Društvo  s svojo dejavnostjo skrbi za ohranjanje in promocijo starih, tradicionalnih  slovenskogoriških jedi, pripravljajo izvrstne pogostitve ob javnih prireditvah, organizirajo kuharske tečaje, izobraževanja in srečanja. Že več let ob krajevnem prazniku v Voličini organizirajo prireditev  Romanje k sveti Notburgi. Dobro sodelujejo z društvi v kraju, šolo in z Občino Lenart. Pripravljajo izvrstna peciva, kruh, gibanice, potice in druge tradicionalne dobrote iz kmečkih kuhinj. Posamezne članice   z jedmi in izdelki sodelujejo na  vsakoletni državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, kjer so prejele več priznanj.  Članice društva  s svojim delom ohranjajo tradicijo podeželja,  krepijo zavedanje o pomenu lokalne, doma pridelane hrane. Za  ohranjanje in  promocijo tradicionalnih slovenskogoriških jedi in za kulinarični prispevek k prireditvam v občini Lenart prejmejo  Plaketo Občine Lenart.

ČASOPIS OVTARJEVE NOVICE

Ovtarjeve novice, glasilo osrednjih Slovenskih goric, so prvič izšle decembra 2009, letos decembra bo izšla 100. številka, v nakladi 6000 izvodov. Časopis  je nadgradil mesečno časopisno poročanje o življenju, delu, načrtih in prizadevanjih slovenskogoriških občin, društev, raznih organizacij in  občanov, prinaša  novice  o dogajanju  v osrednjih  Slovenskih goricah. Ovtarjeve novice, kot lokalni medij, so ljudem blizu, obravnavajo vsakdanje teme in lokalni utrip. Čeprav imamo  preko svetovnega spleta dostop do dogodkov  iz vsega sveta, imajo informacije iz lokalnega okolja poseben pomen.  Čim bližji  je dogodek, tem pomembnejši je za ljudi. S široko mrežo sodelavcev so Ovtarjeve novice  kronist, zapisovalec življenja, v krajih, kjer smo doma.  V Ovtarjevih novicah so zajeti vsi vidiki lokalnega dogajanja- društvenega življenja,  kulture, športa, lokalne politike, gospodarstva,  vzgoje in izobraževanja. Za kvalitetno delo lokalnega medija Osrednjih Slovenskih goric prejmejo Ovtarjeve novice Plaketo Občine Lenart.

BRONASTI LENARŠKI GRB

JOŽEF SEVER  IZ DOLGIH NJIV

Med nami so ljudje, ki rešujejo  življenja, a zanje ne bomo nikoli slišali. Morda so to naši sodelavci, sosedje, morda neznanci, ki jih ne bomo nikoli srečali. So ljudje, ki z darovanjem krvi rešujejo življenja.  Član Krajevne organizacije Rdečega križa Voličina Jožef Sever je kri daroval 151 krat. Krvodajalstvo  je  najbolj konkreten način, kako lahko posameznik pomaga sočloveku. Ob spremljanju življenja  Jožefa Severja se zavedamo, da se krvodajalec ne rodi, krvodajalca se vzgoji. To meni tudi  prejemnik priznanja, ki pravi, da je darovanje krvi dolžnost vsakega zdravega človeka. Jožetu Sevru življenje ni prizanašalo, saj je doživel več nezgod in nesreč. Tudi zaradi tega se je odločil, da bo daroval kri,  pravi, da bo krvodajalec, dokler mu bo zdravje dopuščalo. Jožef Sever je človek velikega srca, ki prostovoljno, brez plačila pomaga drugim, ne da bi od tega imel kakršnokoli korist. Je človek, ki del sebe daje drugim. Spoštovani Jožef Sever hvala za vaša plemenita dejanja, za 151- kratno darovanje krvi prejmete Bronasti lenarški grb.

LANA ŽABČIČ IZ LENARTA

Lana Žabčič  je članica Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart  od leta 2004. Letos je  na svetovnem mažoretnem prvenstvu v Pragi osvojila dva naslova svetovne prvakinje v kategoriji solo 1 palica in v kategoriji solo 2 palici.  S talentom in prizadevnostjo je dosegla vrhunske rezultate. Na državnih  prvenstvih je  skupno osvojila 16 zlatih, 10 srebrnih in 1 bronasto medaljo. Na mednarodnih tekmah se je na najvišjo stopničko povzpela  10 krat,  na evropskih prvenstvih je osvojila 2 zlati in 2 bronasti medalji. Krona njenih uspehov  pa so 3 zlate, 2 srebrni in ena bronasta medalja, ki jih je osvojila na svetovnih prvenstvih.  Lana je na svoji bogati športni poti dosegla še veliko izjemnih mednarodnih uspehov. Leta 2012 je prejela plaketo Občine Lenart, leta 2015 je bila  razglašena za športnico Slovenskih goric. Svoje bogate znanje twirlinga in mažoret kot trenerka prenaša mlajšim generacijam. Lana Žabčič prejme Bronasti lenarški grb za izjemne  mednarodne uspehe v twirlingu in mažoretni dejavnosti.

Zeliščarska sekcija, ki deluje pri Kulturnem društvu Rojs  Srečko Niko Voličina

Zeliščarska sekcija, ki deluje  v okviru KD Rojs Srečko Niko Voličina je aktivna že več kot 10 let.  Zeliščarice prostovoljno urejajo in skrbijo za učne vrtove pri Sv. Rupertu  v Voličini in za gredice pri cerkvi. Poleg tega dajo marsikatero pobudo za olepšanje kraja in delujejo v dobro skupnosti. Ob dobrodelnih akcijah društva Karitas Voličina pripravijo darila za dobrodelne namene.  Organizirajo zeliščarske delavnice in predavanja na temo zdravilnih zelišč. Njihova največja zasluga je, da na Osnovni šoli Voličina že več let deluje  zeliščarski krožek, ki ga obiskuje 75 otrok vseh starosti. Skupaj z učiteljicama skrbijo za ekološko vzgojo otrok, jih vodijo v naravo in spoznavajo svet rastlin, pripravljajo različne izdelke iz zelišč, organizirajo delavnice in pravljične ure. Zeliščarke vodijo zeliščarski krožek in pripravijo program, ki otroke motivira. Otroci so razdeljeni v več skupin, glede na starost, tako da srečanja z mladimi zeliščarji potekajo večkrat tedensko. Zeliščarke so prava zakladnica znanja o rastlinah in zeliščih, ki ga širijo, prenašajo na mlade.
Letos  so že devetič pripravile blagoslov zelišč pri cerkvi Sv. Ruperta na praznik Marijinega vnebovzetja. Dogodek je postal tradicionalen in traja dva dni.  Dan pred praznikom  več kot 40 ljudi izdeluje zelišče šopke, običajno jih spletejo več kot 500. Praznik velikega šmarna ni le  blagoslov zelišč v cerkvi sv. Ruperta, ampak zeliščarice poskrbijo za pravi praznik in druženje ob zeliščnih  dobrotah in napitkih. Že več let organizirajo odmevno prireditev Literarna čajanka, druženje s pisatelji, branje poezije. Bronasti lenarški grb prejmejo  za urejanje vrtov sv. Ruperta, vzgojo mladih zeliščarjev, razvoj zeliščarstva, organizacijo prireditev, prostovoljno delo v dobro kraja in ljudi.

SREBRNI LENARŠKI GRB

MAG. JOSIP LUKAČ IZ LENARTA

Mag. Josip Lukač je  svojo  poklicno pot začel leta 1976 na Centru za socialno delo Lenart, ki ga je vodil od leta 1983.  Vodil je gradnjo sedanjih prostorov Centra za socialno delo Lenart, VDC Mravlja in    Zavoda za zaposlovanje. Med večje uspehe v času službovanja v Centru za socialno delo Lenart  se magistru Josipu Lukaču lahko šteje ustanovitev Varstveno delovnega centra Mravlja za osebe z motnjo v duševnem razvoju.   VDC Mravlja je  v tistem obdobju bil eden najsodobnejših  varstveno delovnih centrov v  državi. Josip Lukač je vpeljal  inovativne programe tekstilne in mizarske delavnice ter pralnice. Koncept dela, ki ga je takrat zastavil gospod Lukač je  temeljil na aktivnem socialnem  vključevanju oseb s posebnimi potrebami. Mag. Josip Lukač je razvil tudi projekt pomoči na domu za starejše, ki je bil vzorčni za vso mariborsko regijo. Bil je eden od pobudnikov ustanovitve društva Sožitje.
V začetku leta 2001 je prevzel vodenje zavoda Hrastovec – Trate in  je uvedel veliko pozitivnih sprememb na strokovnem, organizacijskem in poslovodnem področju, ki so zaznamovale razvoj socialnega varstva. Uvedel je novosti, ki so izboljšale kvaliteto življenja stanovalcev, prav tako o  so bile v Zavodu Hrastovec izvedene številne investicije. Pomembna novost je bila je ureditev bivalnih enot na lokacijah izven zavoda. Temelj vsem uspešnim projektom v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec je bil premik od starih psihosocialnih in pedagoških praks v totalnih ustanovah, k takšni organizaciji in strokovni podpori, ki  stanovalcem omogoča uveljavitev osebnosti in vključevanje v skupnost. Leta 2004  je za prispevek k izboljšavam na področju socialnega varstva prejel nagrado za življenjsko delo, ki jo je podelilo Ministrstvo za  delo, družino in socialne zadeve. Mag. Josip Lukač prejme Srebrni lenarški grb za izjemen prispevek na področju socialnega varstva in k razvoju socialno varstvene dejavnosti.

MARKO ŠEBART IZ LORMANJA

Ovtar, Marko Šebart je oseba, ki zna stopiti v stik z ljudmi različnih generacij in poklicev. Ljudem približa bogastvo naše tradicije, kulturne in naravne dediščine. Je človek, ki predstavlja in promovira Slovenske gorice na raznih prireditvah in sejmih širom po Sloveniji. Funkcijo ovtarja opravlja prostovoljno in brezplačno, temu  nameni veliko prostega časa in energije. Ima veliko pozitivnih idej, ki jih uresniči, saj zna k sodelovanju pritegniti ljudi in razne organizacije. Je človek širokega srca, pozitivnih misli in dobrih idej za dobrobit skupnosti, občine in kraja. Funkcijo Ovtarja opravlja od leta 2011. Svoje številne zamisli uresniči v sodelovanju z ljudmi dobre volje v društvih, šolah vrtcih, z občino in drugimi organizacijami. Sodeluje pri organizaciji in izvedbi številnih lokalnih tradicionalnih prireditev, kot so prvomajski pohod, martinovanje, trgatev v Zavrhu in druge. V lokalnem prostoru, širše v Sloveniji in tudi v tujini je promotor Občine Lenart, Slovenskih goric, slovenskogoriške kulturne in etnološke dediščine, naravnih lepot,  kulinarike, kulture vina.  Sodeluje tudi pri ozaveščanju in ekološki vzgoji otrok, dobro sodeluje z Vrtcem Lenart, otroke vodi na pohode, dejaven je tudi pri prireditvah vrtca Lenart, na. pr. pri vrtčevski trgatvi. Aktivno deluje v Društvu vinogradnikov Lenart in v Društvu LAS Ovtar Slovenskih goric. S svojo dejavnostjo promovira tudi izdelke blagovne znamke Ovtar. Skrbi za ohranjanje folklorne dediščine in ljudskega izročila, saj že vrsto let pleše pri Folklorni skupini Jurovčan. Marko je po poklicu vrtnar, zato je tudi aktiven naravovarstvenik, s številnimi idejami  za ureditev naravnega okolja in lepši videz kraja. Za častno  opravljanje Ovtarske funkcije, promocijo  naše tradicije, naravne in kulturne dediščine, Slovenskih goric ter širjenje  pozitivnih  vrednot in za dolgoletno prostovoljno delo v korist skupnosti prejme Srebrni lenarški grb.

ZLATI LENARŠKI GRB

LUTKOVNO GLEDALIŠČE PIKA LENART

Ob imenu Lutkovno gledališče PIKA najprej pomislimo na generacije otrok, ki jih  igralci tega gledališča razveseljujejo s svojimi predstavami, jim odkrivajo  svet pravljic, gledališča in domišljije. Maček Muri, Pika Nogavička, Trije prašički, Zaljubljeni žabec, Gusar Berto, Kdo je napravil Vidku srajčico,  je le nekaj predstav, ki so postale legendarne.  Predstave lutkovnega gledališča Pika so poetične, imajo sporočilnost, nagovarjajo otroke in odrasle. Lutkarji lutkovnega  gledališča Pika  predstave v celoti sami pripravijo, od izdelave lutk, režije, likovne podobe, glasbe in animacije.  Lutka je najprej negibna, brez življenja,  je delo človeških rok in ustvarjalnosti. Ko jo  lutkar z animacijo oživi, zbudi pozitivna čustva in misli. Lutka je večna, preživi generacije, zaživi z igralcem in gledalci.  V času tehnoloških čudežev in predstav, ki jih razumejo le redki, Lutkovno gledališča Pika generacijam otrok omogoča pristen stik z živim odrskim dogajanjem. Največja nagrada za njihovo delo je otroški smeh, pesmi, ki jih otroci prepevajo na predstavah in bučni aplavzi.  Lutkovno gledališče Pika je po štiridesetih letih  neprekinjenega delovanja še vedno mlado,  živahno, ustvarjalno, privlačno. Krepi tiste pozitivne vrednote, ki se ne merijo z denarjem,  kot so prostovoljstvo, ustvarjalnost, otrokom širi obzorja, zbuja njihovo radovednost in jim odkriva  vznemirljiv svet lutk, brez računalniških igric, televizije in drugih vrst instant zabave. Lutkovno gledališče Pika Lenart deluje pod okriljem  Kulturnega društva Radko Smiljan Lenart.  Ves čas vsako leto pripravijo novo lutkovno predstavo in lutke tudi sami  izdelajo. S predstavami so in še gostujejo po vrtcih, osnovnih šolah, okoliških občinah, širom po Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Predstavili so se tudi v tujini. Gostovali so v Avstriji, Nemčiji in v Kanadi. Z veseljem se spominjajo  navdušenja naših zdomcev v Kanadi in Nemčiji. Vsako leto nastopajo na festivalu Lent, v preteklosti so bili soustvarjalci lenarškega Lutkovnega pristana. Leta 2002 so prejeli Srebrni lenarški grb, prav tako so prejeli več priznanj Javnega sklada  Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ves čas delovanja se strokovno izpolnjujejo in sodelujejo z znanimi slovenskim lutkarji. Za vse predstave ustvarijo avtorsko glasbo z besedili, za to poskrbita  Srečko Pavlič in njegova hčerka Tinka Markoli, pridruži pa se jim tudi sin in vnuk Peter. Pesmice iz Pikine skrinje so  na kaseti izdali prvič pred 25-imi leti, pred desetimi leti je izšla zgoščenka s  pesmarico.  Kmalu pa bo luč sveta ugledala nova zgoščenka s pesmicami iz predstav.
Lutkovno gledališče Pika je zaznamovalo razvoj lutkarstva v širšem prostoru Slovenskih goric.  Tudi po njihovi zaslugi so zaživele  številne lutkovne skupine po osnovnih šolah, društvih in vrtcih.  Njihovo delo je ljubiteljsko, vendar uprizarjajo predstave na visoki umetniški ravni, z dovršeno izdelanimi lutkami, navdušujočo igro in animacijo. 
Vsem lutkarjem, ki ste v štiridesetih letih soustvarjali in sedaj ustvarjate v  Lutkovnem  gledališču Pika,  hvala za svet pravljic in  številna  prijetna doživetja, ki so jih v družbi junakov in junakinj vaših lutkovnih predstav preživele generacije otrok. Za 40 let uspešnega delovanja,  ustvarjalne dosežke na področju ljubiteljske kulture in za izjemen prispevek k razvoju lutkarstva prejme Lutkovno gledališče PIKA Lenart Zlati lenarški grb.