fbpx Na vsebino
Torek, 11 Maj 2021 06:48

Poročilo župana na seji Občinskega sveta Občine Lenart

POROČILO ŽUPANA NA SEJI  OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA 6.5.2021
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, je na seji občinskega sveta, ki je potekala na daljavo preko spleta,  6.5.2021, ob 16. uri. uri predstavil  dogajanje in tekoče investicije na območju občine Lenart.

 

Poudaril je naslednje zadeve:

EPIDEMIOLOŠKO STANJE V OBČINI LENART
Na dan 5. maja 2021 je bilo na območju občine Lenart 21 okužb s COVID-19. V Domu sv. Lenarta in v SVZ Hrastovec ni bilo okužb.

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LENART
V zvezi z gradnjo Centralne čistilne naprave Lenart  je Občina 21. aprila 2021 od ministrstva za okolje in prostor prejela sklep o odobritvi investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih  voda v Občini Lenart v višini 5,6 mio EUR. Pripravljen je javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo čistilne naprave in dela kanalizacijskega omrežja s kolektorjem, ki ga je uskladila 8 članska  komisija. Razpis bo  1 mesec objavljen na  EU portalu javnih naročil, približno v roku 1 mesec po preteku roka za oddajo ponudb bo izbran izvajalec.

LOKALNI MAMAKALNI SISTEM SELCE
Namakalni sistem je v poskusnem obratovanju, izveden je bil zagon in tlačni preizkus. Opraviti je potrebno še kvalitetni prevzem in pridobiti uporabno dovoljenje.

PLAZ V SELCAH
Sanacijska dela na obsežnem plazu v Selcah, ki je ogrožal kulturni dom in  stanovanjske hiše, so izvedena pred rokom. Sanacijo plazu je sofinanciralo ministrstvo za okolje in prostor iz s sredstvi, ki so name njena odpravi posledic naravnih nesreč.

PRIZIDEK K OŠ LENART
V marcu smo se prijavili na javni razpis  ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje gradnje prizidka k OŠ Lenart. Vloga je bila popolna,  odgovora o odobritvi investicije še nismo prejeli.  Po podatkih ministrstva je projekt uvrščen v skupino investicij, za katere je predvideno sofinanciranje. Občina je odkupila zemljišča za gradnjo prizidka. Pripravljamo javni razpis za izbiro izvajalca za projektiranje objekta.

GRADNJE V NOVI POSLOVNO OBRTNI CONI V LENARTU
V industrijski coni je zemljišče za gradnjo kupilo podjetje LEITL-PREKLADE d.o.o. Podjetje bo izdelovalo gradbene elemente za gradnjo raznih objektov. Gre za sodobno robotsko proizvodnjo, izdelovali pa bodo proizvode za slovensko, hrvaško in madžarsko tržišče, načrtujejo zaposlitev 30 delavcev. Z gradnjo bod pričeli letos.

GRADNJA GASILSKEGA DOMA V VOLIČINI
V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za gasilski dom v Voličini, ki bo osnova za izdajo gradbenega dovoljenja.

GRADNJA KANALIZACIJE V MAISTROVI ULICI
V drugi polovici maja se bo pričela gradnja kanalizacije v od krožišča do Cmureške ulice z navezavo na Kraigherjeve ulico, kar bo omogočalo povezavo s kanalizacijskim omrežjem, ki bo zgrajeno  v okviru gradnje čistilne naprave.

OBNOVE CEST IN KRIŽIŠČ
Uspešno potekajo rekonstrukcije cest v Žerjavcih, Zamarkovi in v Močni. V Lormanju je izvedena rekonstrukcija križišča, ki bo zagotovila večjo prometno varnost.

Za obnovo cest v Jazbinah, Pod gradnom in v Nadbišcu so pripravljeni popisi del.

NOVE STOPNICE MED MARIBORSKO IN CANKARJEVO ULICO
Zgrajene so  povezovalne stopnice med Mariborsko in Cankarjevo ulico, ki bodo skrajšale pot številnim pešcem.

PROJEKTI, SOFINANCIRANI  IZ EVROPSKIH SKLADOV  (»LAS PROJEKTI«)

  • Na asfaltnem igrišču v Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika bo izvedena preplastitev z umetno maso v okviru projekta Lenart se igra.
  • V maju se bo nadaljevala obnova lenarške tržnice v okviru projekta Ovtarjev plac – 1. faza ( Etapa 2)
  • Do junija bo odprt gostinski lokal v kleti, v Štupičevi vili v Zavrhu, zaživela bo dejavnost v okviru projekta Završki cekor.
  • Na Poleni bode urejena motorična igrala, kar se izvaja v okviru projekta Polena za vse generacije.
  • Izvedena bo montaža energetsko varčnih LED svetilk v Lenartu in v Voličini v okviru projektov Polena za vse generacije, Svetloba in Zelena Voličina

Načrtuje se gradnja večjega igrišča za odbojko na mivki na Poleni.

OBNOVA KAPEL
Obnovljene bodo kapele v Lormanju, v Zavrhu in v Sp. Voličini kapela s stebrički, na križišču ceste  Sp. Voličina-Zavrh- Selce.

UREDITEV  GARDEROB V KULTURNEM DOMU VOLIČINA
V kulturnem domu Voličina, v bivšem stanovanju se urejajo garderobe. V kulturnem domu ni bilo garderob, ki so potrebne za izvedbo prireditev in pripravo nastopajočih.

UREDITEV SLATINE V LORMANJU
V Lormanju je vrelec slatine, ki so ga nekoč uporabljali, vendar je zapuščen. Občina  bo vrelec uredila, tako da bo služil svojemu namenu.