fbpx Na vsebino
Petek, 05 Februar 2016 17:53

Poročilo iz 8. seje občinskih svetnikov

ki je bila v četrtek, dne 4. februarja 2016. PREDLOG DNEVNEGA REDA: 1. Ugotovitev sklepčnosti. 2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta. 3. Potrditev dnevnega reda.

4. Poročilo župana. 5. Pobude in vprašanja. 6. Sklep o imenovanju novega člana Statutarno pravne komisije Občine Lenart. 7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016. 8. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti. 9. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti. 10. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION. 11. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION. 12. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje s Hrvaško. 13. Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško. K TOČKI 1 Prisotnih je 15 svetnikov, Občinski svet lahko veljavno sklepa. K TOČKI 2 Zapis sklepov 7. seje Občinskega sveta je potrjen. K TOČKI 3 Dnevni red seje je potrjen. K TOČKI 4 Poročilo župana Zimska služba Končno poročilo o zimski službi bo predloženo po zaključku zimske sezone. Do 4.2.2016 je bilo na področju KS Lenart izvedenih 10 akcij, na območju KS Voličina pa 12 akcij. Stroški znašajo 59.700 EUR, za 181 km cest in 74 000 m2 pločnikov, javnih parkirnih in drugih površin. Porabljenih je bilo 313 ton soli in 680 ton drobljenca za posip. Javni razpisi Ministrstvo za infrastrukturo in okolje bo Občini Lenart na podlagi javnega razpis sofinanciralo 27.000 EUR za celostno prometno strategijo. Za javni razpis Fundacije za šport, ki je bil v lanskem letu in na katerega smo prijavili ureditev igrišča z umetno travo na Poleni, še nismo prejeli odgovora. Ko bo pristojno ministrstvo objavilo javni razpis, bomo prijavili tudi energetsko sanacijo Športne dvorane Lenart. Javna dela Objavljeno je bilo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Občina Lenart ima na podlagi javnega povabila odobrena 4 javna dela, za enega delavca še nismo prejeli odgovora. Izkazali smo tudi javni interes za prijavo za programe javnih del Centra za socialni delo Lenart, VDC Polž, Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart, da so se lahko prijavili na razpis. Prireditve Ob slovenskem kulturnem prazniku Občina Lenart organizira proslavo. V soboto, 6. februarja bo potekalo 25. Pustovanje, prav tako v organizaciji Občine Lenart. K TOČKI 5 Pobude in vprašanja svetnikov MAKSIMILJAN ŠUMAN Ima pripombo v zvezi s sklicem zadnje seje Občinskega sveta, zlasti, kar zadeva postopke potrjevanja dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijskih programov (IP) za javne razpise. Občinska uprava naj poskrbi, da bodo vsa pisna gradiva za seje, ki jih pripravijo zunanji izvajalci, podpisana in žigosana, ker je to povezano z odgovornostjo. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) moramo obravnavati ločeno, eno sejo pred obravnavo investicijskega programa (IP), gradivo naj bo dostavljeno svetnikom vsaj 3 tedne pred sejo. Gradiva so obsežna in jih ni mogoče v kratkem času prebrati in proučiti. Odgovor župana: Vsako delovno gradivo je opremljeno z glavo pripravljavca, na dokumentu je podpisan župan. Prepričan je, da žig ni potreben. Neizvedljivo je, da bi gradivo za obravnavo DIIP in IP dostavili svetnikom 3 tedne pred sejo. Pri vsakem čezmejnem projektu sodeluje več partnerjev, priprava projektov in delo se usklajuje dnevno, pogosto prihaja do sprememb in odločitev tako rekoč v zadnjem trenutku. S Hrvaško smo zadeve za pripravo projektov uskladili šele 3. februarja. Rok za oddajo dokumentacije za prijavo na javni razpis se izteče 12.2.2016. Priprava projektov in dokumentacije ni odvisna samo od Občine Lenart, ampak od vseh partnerjev, ki sodelujejo v projektih. MAKSIMILJAN ŠUMAN Ve, da je priprava dokumentacije za čezmejne projekte specifična, vendar gre pri pripravi gradiva za druge primere. Pri potrjevanju DIIP in IP je potreben dvofazni postopek sprejemanja. Pri teh projektih gre za dolgoročne in pomembne zadeve. Tisti, ki dokumentacijo pripravi, zanjo tudi odgovarja. Pri pripravljavcih projektne dokumentacije moramo preveriti, ali so projekti kvalitetno pripravljeni, ali so izračuni točni, jim zastaviti vprašanja, če so zadeve nejasne. Ostale občine od zunanjih izvajalcev zahtevajo podpis na gradivu in dokumentaciji. Odgovor župana: Do 28. 2.2016 je potrebno Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti podatke o investicijskih projektih za lokalno javno infrastrukturo za sofinanciranje občinskih investicij, na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Ni še jasno, ali bomo sredstva, ki so Občini Lenarti zagotovljena v proračunski postavki sofinanciranje investicijskih projektov občin v državnem proračunu, namenili za sofinanciranje čistilne naprave. Dne, 10.2.2016 imamo na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek v zvezi z namenom porabe sredstev, ki občini pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin. Po tem sestanku se bomo odločili, ali bomo sredstva namenili za čistilno napravo, ali za sofinanciranje druge občinske infrastrukture. Seveda, pa ta odločitev ni odvisno samo od nas. SREČKO MALEK Od lastnikov individualnih hiš je prejel informacijo, da Občina Lenart plačuje dolgove za dobavo toplote (računi od Ekotoplote) individualnim uporabnikom. Zanima ga, ali ta informacija drži? Odgovor župana Občina Lenart porabe toplote za individualnim uporabnikom ne plačuje. Poravna dobavo toplote za Občino in pa v drugih javnih objektih v njeni lasti, za knjižnico, šole, glasbeno šolo,… Informacija, ki jo je navedel svetnik Srečko Malek, ne drži. MILKO SLANIČ Milko Slanič in Slovenska demokratska stranka Dajemo pobudo na podlagi 17 člena poslovnika občinskega sveta občine Lenart ( MUV 7/2007 ) Županu in občinski upravi , da na naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti na dnevni red točko z imenom , Preimenovanje iz Trg Svobode v Trg Jožeta Pučnika Utemeljitev : Letos praznujemo 25 let samostojne Slovenije, Jože Pučnik je bil eden izmed najbolj prodornih vizionarjev in idejni oče za slovensko osamosvojitev ter samostojno Slovenijo. Uspel je skupaj z drugimi prestopiti stopnico različnih pogledov in poenotiti vsaj navzven slovensko politiko v toliko da smo enotni šli na plebiscit in tako množično , uspešno glasovali za samostojno Slovenijo. Zakaj on, ker je bil velik Slovenec domoljub, človek brez zamer in pripravljen sprejemati kompromise za dobro našega naroda . Zakaj v Lenart , ker je tukaj dobil enega izmed najboljših volilnih rezultatov v tekmi za prvega predsednika, občani Lenarta, takrat velike občine, smo v veliki večini prepoznali iskrenost in vizijo doktorja Pučnika Zakaj sedaj, ker po 25 letih dobrih manj dobrih stvari in še več in vedno več različnih pogledov spomnimo človeka, ki se je trudil s kompromisi, s sprejemanjem drugačnih pogledov, vendar iskreno za celoten slovenski narod brez izjem, ožjih interesov delal in se žrtvoval. Takšno razmišljanje potrebujemo tudi v tem sedanjem času , v katerem živimo, potrebuje iskren pogled z vseh zornih kotov, vendar brez preigravanja in sejanja megle dvomov, pogled podoben Pučnikovemu in verjamem, da bi ta z tem imenovanjem spodbudila takšno razmišljanje . Zakaj mi, ker v tem občinskem svetu imamo veliko različnih pogledov, prihajamo iz veliko strank, vendar dokaj enotno glasujemo na podlagi argumentov za skupno dobro, imamo različne ideološke poglede, vendar se tudi o tem pogovarjamo ob druženju in tolerantno poskušamo razložiti svoje poglede in ne poskušamo prepričevati nasprotno mislečega, temveč bolj opravičujemo in argumentiramo svoje mišljenje. Mi skupaj lahko tudi s tem imenovanjem, pokažemo Sloveniji, po kakšni poti naj nadaljuje po poti spoštovanja drugače mislečih , po poti iskrenega dogovarjanja in delovanja za skupno dobro vseh, kajti skupaj bomo dolgoročno vedno več kot posamezniki in posamezne skupine. Odgovor župana: V skladu z določili Poslovnika, bo pobuda uvrščena na dnevni red prihodnje seje Občinskega sveta. SVETLANA BOGOJEVIČ Na prejšnji seji je svetnik postavil vprašanje, koliko znaša dolg Servostana do Občine Lenart, vendar odgovora v gradivu ni zasledila. Odgovor župana: Odgovor je zapisan v gradivu. SAŠA TOMAŽIČ Občani še vedno odlagajo komunalne odpadke v napačne posode. Na posode za odpadke bi bilo potrebno nalepiti nalepke in označiti, katere vrste odpadkov se odlagajo v določene posode. V Mariboru imajo na posodah za odpadke nalepljene nalepke z označenimi vrstami odpadkov, ki sodijo v posode. Uvedba nalepk je gotovo v skladu s predpisi, vendar to ni izvedeno. Prosi, da se zadeva preveri in naj koncesionar opremi posode za odpadke z nalepkami. Odgovor župana V pripravi je javni razpis za podelitev koncesije za odvoz odpadkov za naslednje obdobje, za občine iz območja Upravne enote Lenart. Razpis pripravljajo direktorji občinskih uprav pod vodstvom Martina Breznika. V novih koncesijskih pogodbah bodo te zadeve točno opredeljene. DRAGO ZORGER Zanima ga, ali kdo od občinskih uslužbencev k plači prejema dodatek za stalno pripravljenost? Odgovor župana Nihče od zaposlenih ne prejema dodatka za stalno pripravljenost, podroben dogovor bo podal direktor občinske uprave. Odgovor direktorja občinske uprave: Noben od zaposlenih ne prejema dodatkov za povečan obseg dela ali stalno pripravljenost, tudi delavci Režijskega obrata ne. Dva delavca Režijskega obrata sta v stalni pripravljenosti, vendar dodatka ne prejemata, čeprav bi bila do njega upravičena. Ker dodatka ne prejemata, prav tako nimata plačanih nadur, opravljene ure izkoristita. K TOČKI 6 Sklep o imenovanju novega člana Statutarno pravne komisije Občine Lenart je sprejet, za novega člana je imenovan Drago Zorger. K TOČKI 7 Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016 je sprejeta. K TOČKI 8 Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti je sprejeta. K TOČKI 9 Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Madžarsko – Pobeg iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti je sprejeta. K TOČKI 10 Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION je sprejeta. K TOČKI 11 Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje z Avstrijo – CB MATCHING TRADITION je sprejeta. K TOČKI 12 Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za čezmejno sodelovanje s Hrvaško je sprejeta. K TOČKI 13 Potrditev investicijskega programa za čezmejno sodelovanje s Hrvaško je sprejeta.