Hitre povezave

Obvestila

Obvestila

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva na podlagi prejetega poziva Državne volilne komisije, z dne 13.09.2017, da posredujete predloge za imenovanje predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta -  elektorja ter predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Po določbi 40. člena Zakona o Državnem svetu, ki določa, da vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. Glede na navedeno Občinski svet Občine Lenart izvoli v volilno telo za volitve člana Državnega sveta 2 predstavnika (elektorja). Predlog za elektorja mora vsebovati osebne podatke elektorja: ime in priimek, rojstni datum, točen naslov stalnega bivanja in soglasje kandidata (obrazec VT).
Za člana Državnega sveta (predstavnik lokalnih interesov) lahko kandidira vsakdo, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, kjer kandidira. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata za člana Državnega sveta: ime in priimek, rojstni datum in točen naslov stalnega bivanja, predlogu za kandidaturo pa mora biti priloženo tudi njegovo soglasje (obrazec DS).
Kandidature za obe funkciji se posredujejo pisno na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, s pripisom »Volitve v Državni svet RS – elektor« oziroma »Volitve v Državni svet RS – član DS«, najkasneje do torka, 10.10.2017 do 17. ure.
Informacije in tudi obrazci v zvezi s postopki volitev v Državni svet so objavljeni na spletni stran Državne volilne komisije www.dvk-rs.si.

Dokumentacija

Občina Lenart obvešča dijake, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu 2016/2017 postali zlati maturanti in diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2016/2017 dosegli povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart prijavo oziroma vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse pogoje, Občina Lenart podeli denarno nagrado.
Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 15. oktobra 2017.

Številka: 603-4/2017
Datum:  15.09.2017

mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

Župan

                                                                  

 

Sreda, 06 September 2017 14:19

Preklic omejitve porabe pitne vode

Mariborski vodovod preklicuje omejitev porabe pitne vode.

Ponedeljek, 21 Avgust 2017 15:05

PRIJAVA ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI SUŠE

Občina Lenart obvešča, da je pričela z zbiranje vlog oškodovancev, ki so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi suše na kmetijskih rastlinah. Obrazci in navodila za prijavo škode so dostopni na spletni strani občine, KGZ Ptuj ter na kmetijski svetovalni službi. Izpolnjeno vlogo je potrebno oddati na občini do 31.8.2017.

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Navodila

Obrazec

Petek, 23 Junij 2017 05:19

Omejitev porabe pitne vode

Mariborski vodovod sporoča, da se je, zaradi visokih dnevnih temperatur v mesecu juniju, zelo povečala poraba pitne vode. Povečanje predvidevamo tudi v mesecu juliju in avgustu. V takih razmerah kapacitete vodooskrbnega omrežja ne omogočajo nemotene oskrbe s pitno vodo, posebej v višje ležečih predelih. Vse uporabnike pozivamo, da rabo vode omejijo na osebno in gospodinjsko rabo, ne pa za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitev rabe pitne vode velja na celotnem območju oskrbe s pitno vodo in velja do preklica. Za upoštevanje in razumevanje trenutne situacije se porabnikom pitne vode iskreno zahvaljujemo.

stran 1 od 3