fbpx Na vsebino
Četrtek, 05 Oktober 2017 18:19

Poziv za predložitev predlogov za imenovanje predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta - elektorja ter predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva na podlagi prejetega poziva Državne volilne komisije, z dne 13.09.2017, da posredujete predloge za imenovanje predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta -  elektorja ter predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta.

Po določbi 40. člena Zakona o Državnem svetu, ki določa, da vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih pet tisoč prebivalcev. Glede na navedeno Občinski svet Občine Lenart izvoli v volilno telo za volitve člana Državnega sveta 2 predstavnika (elektorja). Predlog za elektorja mora vsebovati osebne podatke elektorja: ime in priimek, rojstni datum, točen naslov stalnega bivanja in soglasje kandidata (obrazec VT).
Za člana Državnega sveta (predstavnik lokalnih interesov) lahko kandidira vsakdo, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, kjer kandidira. Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata za člana Državnega sveta: ime in priimek, rojstni datum in točen naslov stalnega bivanja, predlogu za kandidaturo pa mora biti priloženo tudi njegovo soglasje (obrazec DS).
Kandidature za obe funkciji se posredujejo pisno na naslov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, s pripisom »Volitve v Državni svet RS – elektor« oziroma »Volitve v Državni svet RS – član DS«, najkasneje do torka, 10.10.2017 do 17. ure.
Informacije in tudi obrazci v zvezi s postopki volitev v Državni svet so objavljeni na spletni stran Državne volilne komisije www.dvk-rs.si.

Dokumentacija