fbpx Na vsebino

OPERACIJA: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Benedikt

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Vodilni partner: Občina Lenart

Partner:
- Občina Benedikt.

Trajanje operacije: zaključek 30.9.2023

Predvidena vrednost operacije: 1.779.133,67 €

Predvidena vrednost sofinanciranja: 1.356.425,26 €

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.
Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.
Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih produktov.

Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart - Benedikt«

V okviru operacije se načrtuje izgradnjo kolesarske povezave med obstoječimi kolesarskimi površinami v Lenartu in Benediktu. Skupna dolžina nove kolesarske povezave je 4 km. Skupni stroški operacije znašajo 1.779.133,67 evrov od tega je sofinanciranja EU in RS v vrednosti 1.356.425,26 evrov.

Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek Kolesarske povezave v mestnem naselju (Lenart) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem. Zaledno naselje v primeru predmetne Vloge je Benedikt in sicer do območja strnjene gradnje, stanovanjski in poslovni objekti na naslovih Mariborska cesta 19, 21, 13, 2234 Benedikt.

Projekt obsega dela v javno korist - izgradnjo površin za promet kolesarjev na in ob regionalnih cestah in na ali ob občinskih cestah.

Opis projekta:

Projekt se izvede po projektu Izn (Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice-Sklop H, Trasa 17: Lenart-Benedikt), št. projekta 978/19, TRASA d.o.o..
Predmet sofinanciranja je izvedba kolesarske povezave med obstoječimi kolesarskimi površinami v Lenartu in Benediktu.
Ob tem bo DRSI izvedla ločen projekt: "Gradnja nadomestnega mostu čez Ročico v Žerjavcih (MB 0056) na cesti R2-449/0315". Gre za enostranska dvosmerno kolesarsko povezavo ob R2-449/0315, dolžini 211 m. Ta odsek ni predmet operacije.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

 www.eu-skladi.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.