fbpx Na vsebino

Celostna prometna strategija (CPS) Občine Lenart

logotipi eu 1Na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 17.03.2016 in objavljenega javnega razpisa na portalu javnih naročil, dne 24.03.2016 za operacijo »Izdelava celostne prometne strategije Občine Lenart« je bil izbran ponudnik LOGITEH PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, ZALOŽNIŠTVO IN DRUGE STORITVE D.O.O. iz Podlehnika, ki je v skladu z razpisanimi pogoji ponudil najnižjo ceno v višini 29.600,00 EUR.

Po temeljitem pregledu ponudbe je komisija ugotovila, da je skupna ponudba ponudnika LOGITEH PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, ZALOŽNIŠTVO IN DRUGE STORITVE D.O.O. iz Podlehnika in dveh partnerjev: Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa in podjetja SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. iz Črnomlja, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna ter izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.  

Namen Ministrstva za infrastrukturo RS je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem bodo slovenske občine stopile na pot trajnostne mobilnosti. Proces spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju prometnih problemov sta bistvena za spremembe, tako na ravni urejenosti mest, ki bodo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti. Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo, se ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS ter predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Izdelana CPS mora biti skladna s Smernicami za pripravo CPS, z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi ter sprejetim akcijskim načrtom za izvedbo CPS.

Občina Lenart se je odločila za pripravo dokumenta CPS, ker je le-ta pogoj za uspešno kandidiranje na prihajajočih razpisih MzIp za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti.

V ta namen smo se v novembru 2015 prijavili na javni razpis za sofinanciranje izdelave CPS in prejeli pozitiven sklep v vrednosti 27.115,00 EUR. Z vključitvijo širše javnosti in z izkušenimi strokovnjaki bo celostna prometna strategija Občine Lenart pripravljena do konca meseca marca 2017.

Za projekte trajnostne mobilnosti je v programskem obdobju 2014-2020 na voljo iz KS 26 mio EUR in iz ESRR 21 mio EUR za občine, vzgojno-izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, prevoznike, nevladne organizacije, regionalne razvojne agencije in podjetja.

Gre za naložbe v urbana območja, zato bodo prednost do teh sredstev sicer imele mestne občine, upravičenci pa bomo tudi v mestnih naseljih, kamor se po statistiki uvršča tudi Lenart v Slovenskih goricah. Tako je odprta možnost, da bo iz tega naslova v prihodnje mogoče črpati sredstva EU za varne dostope do postaj in postajališč JPP, stojala in nadstrešnice za kolesa, sistem P+R, postajališča JPP, pločnike, kolesarske steze, ukrepe trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, zeleno mestno logistiko, sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti in izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

Celostna prometna strategija Občine Lenart

Smernice za pripravo Celostne prometne strategije

Lenart_ANKETA_160725a

Lenart_KUVERTA_B5_160725a

Lenart_NAGRADNA_IGRA_160723a

Lenart_PLAKAT_160725a

Lenart_ZGIBANKA_160725a

Spletna anketa

CPS LENART - 2. javna razprava

ETM publikacija 2016

VABILO NA JAVNO PRIREDITEV »Trajnostna mobilnost v Občini Lenart«

MEDIJSKO SPOROČILO: Prireditev na prostem v času ETM

Vabilo na tretjo javno obravnavo

Obveščamo vas, da je 26. 10. 2016 potekalo 1. srečanje izdelovalcev Celostnih prometnih strategij.  Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko podpira sodelovanje vseh udeležencev pri pripravi CPS z namenom doseganja najboljših rezultatov.  Sodelovanje v obliki srečanja izdelovalcev CPS se je izkazalo  koristno za vse udeležence pri pripravi CPS, saj se na ta način  lahko izmenjajo medsebojne izkušnje in delijo dobre prakse, na drugi strani pa se lahko s skupnimi močmi spoprime z novonastalimi izzivi. Srečanje je bilo konstruktivno, udeleženci so aktivno sodelovali in izmenjavali izkušnje, podajali predloge in ideje.  Z namenom  nadaljnjega medsebojnega sodelovanja  bo ponovno srečanje izvajalcev CPS, v sredo, 7. decembra 2016.  V priloženih datotekah so predstavitve, ki so jih prispevali udeleženci 1. srečanja. Z namenom podore medsebojnemu sodelovanju vseh sodelujočih v pripravi CPS pa pripravljamo  tudi skupno srečanje skrbnikov pogodb na občinah in izdelovalcev CPS, ki bo 2. februarja 2017 na temo 'PARKIRANJE'. 

1A2-1CPS Lenart poročilo Analiza stanja in oblikovanje scenarijev

3 javna razprava 27102016. LENART 17h

CPS izdelovacli omejevanje prometa v srediscih Aljaž Plevnik, UIRS

CPS izdelovalci Ukrepi za Trajnostno mobilnost Urban Jeriha, IPOP

CPS izdelovalci Vključevanje Aidan Cerar, LUR

POROČILO o napredovanju del ADMINISTRATIVNO 2. faza operacije EG

POROČILO o napredovanju del VSEBINSKO 1. faza priprave CPS v4_pripravil Aleš Boškoski....doc

3. javna razprava 27102016 LENART

28.10.2016 medijsko sporočilo Vizija CPS Lenart

JP ukrepi 18. 1. 2017

Smernice za P+R

Dokument CPS Občine Lenart 2017

Medijsko poročilo po sprejetju

Vabilo Vaš pogled šteje

Vabilo k sodelovanju v raziskavi

 

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.