fbpx Na vsebino

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart

logo eu ss

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj"      

zastava slo

Z načrtovano investicijo se ureja v Lenartu odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vrednost investicije znaša 5.647.718,70 evra, od tega evropska sredstva znašajo 2.790.939,22 evrov, Republika Slovenija za investicijo zagotavlja 697.734,81 evra, ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart.

S projektom Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart se ureja odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. Hkrati se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za tista območja občine Lenart, kjer ni urejenega sistema odvajanja in čiščenja.

Tehnična rešitev
Projekt zajema gradnjo klasične pretočne naprave s suspenzijo biološkega blata, delno aerobno stabilizacijo blata, dostabilizacijo blata v zgoščevalcu blata, dodatno kemično čiščenje fosforja in strojno zgoščanje blata. Predvidena je predhodna denitrifikacija. Linija vode se bi izvedla v dveh enakih vzporednih linijah. Predvidena biokemijska zmogljivost čistilne naprave je 4.950 PE, hidravlična zmogljivost pa 30,93 m3/h pri sušnem in 267,8 m3/h in pri deževnem dotoku.

Projekt predvideva predelavo obstoječega predčiščenja (vhodno črpališče, elektromotorne grablje, peskolov), nadvišanje sten obstoječega prezračevalnega bazena in njegovo spremembo v prvi del prezračevalnega bazena (denitrifikacijo), odstranitev vseh biorotorjev in rušenje njihovih bazenov, gradnjo novega drugega dela prezračevalnih bazenov (nitrifikacije), izvedbo obarjanja fosforja, gradnjo naknadnega usedalnika in gradnjo objekta za strojno zgoščanje blata.

V projektu je predvideno nadvišanje sten obstoječega prezračevalnega bazena za 1,20 m, tako naj bi se pridobila prostornina denitrifikacije 635 m3. V projektu je predvidena gradnja dveh okroglih naknadnih usedalnikov s horizontalnim pretokom in gradnja dveh črpališč za povratno in presežno blato, v katerih je skupno vgrajenih šest črpalk.

V okviru operacije se obstoječa čistilna naprava ob Globovnici preuredi v centralno črpališče s sprejemno fekalno postajo in izgradi tlačna kanalizacija, s katero se to lokacijo poveže z gravitacijsko kanalizacijo v Radehovi in naprej na centralno čistilno napravo. S tem se bo omogočilo, da se odpadne vode dela aglomeracije (severni in zahodni del mesta) odvedejo na centralno čistilno napravo Lenart in se tako zagotovi celovito odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v aglomeraciji Lenart v Slovenskih goricah.

V sklopu projekta bo tudi izgrajena 1.064,30 metrov novega kanalizacijskega omrežja na Kidričevi ulici v Lenartu.

Ministrstvo za okolje in prostor je 5. julija letos izdalo sklep o sofinanciranju operacije iz Kohezijskega sklada za operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Lenart za katero skupna višina sredstev za izvedbo znaša 5.647.718,70 evrov. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za operacijo je od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša največ 3.488.674,03 evra, od tega je prispevek Evropske unije v višini 80 odstotkov zneska, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno naložbo, vendar ne več kot 2.790.939,22 evra, pripadajoča udeležba Republike Slovenije znaša 20 odstotkov, vendar ne več kot 697.734,81 evra. Vsa preostala potrebna sredstva za izvedbo in dokončanje operacije je dolžna zagotoviti Občina Lenart iz občinskega proračuna.

Vizualizacija CCN 2

20220314 095322

20220314 095332

20220314 095502

20220314 095603

20220330 100640

20220406 122310

20220610 100907

20220318 105009

20220406 122310

20220902 115622

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.