fbpx Na vsebino

10. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)10. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 16. julija 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.

 2. Pregled zapisa sklepov 9. seje občinskega sveta, Zapisnik 9. seje občinskega sveta, Odgovori na pobude in vprašanja.

 3. Potrditev dnevnega reda.

 4. Poročilo župana.

 5. Pobude in vprašanja.

 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016 (Sklep o zadolžitvi, Obrazložitev, Splošni del, Posebni del proračuna, Načrt razvojnih programov).

 7. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Lenart, 2. obravnava.

 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart, 2. obravnava.

 9. Odlok o priznanjih občine Lenart, 2. obravnava.

 10. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, 1. obravnava.

 11. Predlog sklepa o potrditvi DIIP – a: Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi, Jurčičevi in Prešernovi ulici.

 12. Predlog sklepa o potrditvi posebnih strokovnih podlag za stanovanjske zgradbe v Radehovi.

 13. Dopolnitev programa razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lenart.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.