fbpx Na vsebino

12. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 12. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 22. decembra 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 6. dopisne seje občinskega sveta (Zapis sklepov 6. dopisne seje, Zapisnik 6. dopisne seje).
 3. Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta (Zapis sklepov 11. redne seje, Zapisnik 11. redne seje, Odgovori na pobude in vprašanja).
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Sklep o imenovanju novega člana Odbora za družbene dejavnosti.
 8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016 (Obrazložitev).
 9. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2017, 2. obravnava (Splošni del, Posebni del, Načrt razvojnih programov, Obrazložitev, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, Kadrovski načrt  ).
 10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart, 2. obravnava.
 11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Voličina, 2. obravnava.
 12. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart, 2. obravnava.
 13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2017.
 14. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Lenart.
 15. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2016.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.