fbpx Na vsebino

21. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 28. junija 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

    PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 20. redne seje občinskega sveta, Zapis sklepov sprejetih na 20. redni seji, Odgovori na pobude in vprašanja.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Odlok o OPPN za del Poslovno industrijske cone (NPIC II) v Lenartu v Slovenskih goricah v Občini Lenart - 2. Obravnava.
  7. Sklep o potrditvi strokovnih podlag za umestitev zbirnega centra severno od obstoječega centra za ravnanje z odpadki v Občini Lenart.
  8. Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2018.

 

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.