fbpx Na vsebino

1. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

1. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 20. decembra 2018, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov konstitutivne seje občinskega sveta, Zapisnik konstitutivne seje
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja.
 6. Sklep o imenovanju predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta.
 7. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Lenart.
 8. Imenovanje podžupanov.
 9. Sklep o začasnem financiranju Občine Lenart v obdobju januar – marec 2019., Posebni del začasnega financiranja
 10. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve - »Pomoč družini na domu«
 11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2019.

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.