fbpx Na vsebino

3. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20. in  21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v  četrtek, dne 28. marca 2019, ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 2. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja.
 6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2019, II. obravnava.
 7. Zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 2018.
 8. Obvezna razlaga 57.b člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04 ter MUV, št. 24/05, 35/07, 9/10, 8/11, 5/14, 16/18).
 9. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in občino Duplek.
 10. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in mestno občino Maribor.
 11. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in občino Benedikt.
 12. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
 13. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
 14. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in občino Pesnica.
 15. Sklep o spremembi poteka meje med občino Lenart in mestno občino Ptuj.
 16. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vinička vas in k.o. Partinje.
 17. Sklep o potrditvi Investicijskega programa za nadzidavo vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart.
 18. Sklep o potrditvi DIIP-a - Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova.
 19. Sklep o potrditvi Operativnega programa Odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Lenart.
 20. Sklep o potrditvi Programa izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart za leto 2019 – 2030.
 21. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2019.

      Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.