fbpx Na vsebino

18. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
18. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 18. novembra 2021, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 17. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2021.
7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2022 – 1. obravnava.
8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lenart (druga obravnava).
9. Novelacija Investicijskega projekta »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik«
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.