fbpx Na vsebino

22. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
21. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 21. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije.
7. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (skrajšan postopek).
9. Potrditev strokovne podlage za sanacijo centra za ravnanje z odpadki Salamon PE Lenart.
10. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
12. Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta »Občina po meri invalidov« za leto 2021.
13. Sklep o sprejemu Strokovne podlage za novogradnjo 10 enostanovanjskih objektov v k.o. Zg. Voličina 1.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.