fbpx Na vsebino

OPERACIJA: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart–Cerkvenjak–Trnovska vas

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Vodilni partner: Občina Lenart

Partner:
- Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
- Občina Cerkvenjak,
- Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
- Občina Trnovska vas in
- Občina Benedikt.

Trajanje operacije: zaključek 30. 9. 2023

Predvidena vrednost operacije: 4.345.702,58 €

Predvidena vrednost sofinanciranja: 3.046.383,29 €

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih/upravnih/občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.
Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.
Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev, bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih produktov.

Operacija: »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Lenart – Cerkvenjak – Trnovska vas«

Operacija predvideva izgradnjo kolesarskih povezav, ki smiselno povezuje Občino Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah z Lenartom, kot upravnim in zaposlitvenim središčem osrednjega dela Slovenskih goric, ki predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva, zdravstva in gospodarstva. Zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za občane in občanke na območju obravnavane investicije. Dolžina urejene novozgrajene kolesarske povezave znaša dobrih 18 km. Vrednost investicije je 4.345.702,58 evrov. Vrednost sofinanciranja je 3.046.383,29 evrov.

Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo (CPS), to je Lenart. Tako je začetek kolesarske povezave v mestnem naselju (Lenart-Industrijska cona) občine z akcijskim načrtom in poteka zvezno iz tega naselja ter povezuje središče regionalnega oz. lokalnega

pomena z zaledjem. Zaledna naselja v tej operaciji so Spodnji Porčič, Zgornji Porčič, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Zgornje Verjane, Osek, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas.

Projekt obsega dela v javno korist - izgradnjo površin za promet kolesarjev na in ob regionalnih cestah in na ali ob občinskih cestah.

Opis projekta:

Projekt se izvede po projektni dokumentaciji:

  • »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, sklop B-trasa
  • 5«, številka projekta 40-12/2019-T5, IPG Igor Pivec s.p.;
  • »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, sklop B-trasa 8«, številka projekta 40-12/2019-T6, IPG Igor Pivec s.p.;
  • »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, sklop C-trasa 7«, številka projekta 40-12/2019-T7, IPG Igor Pivec s.p.;
  • »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, sklop C-trasa 8«, številka projekta 40-12/2019-T8, IPG Igor Pivec s.p.;

Predmet sofinanciranja je gradnja kolesarskih povezav na območju Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas, kjer se izvede 18,1 km novih kolesarskih povezav.

DRSI, kot samostojen projekt, izvede projekt Sanacija plazu in ureditev krožišča »Sv. Trojica« na R3-747/4120 Lenart-Sv. Trojica od km 3.219 do km 3.285 in na R3-747/2805 Sv. Trojica-Cogetinci od km 0,00 do km 0,235, po projektu PZI, št.: 882 »Izgradnja krožnega križišča z navezavo na obstoječo pilotno steno«, izdelovalca GRADING d.o.o., Podjetje za gradbeni inženiring Maribor. V okviru tega projekta se izvede enakovrstna ločena kolesarska povezava, ki omogoča zvezno navezavo na kolesarsko povezavo trase 5. Projektna dokumentacija je med km 3+213 regionalne ceste R3-747/4120 Lenart – Sveta Trojica in km 0+250 R3-747/2850 Sveta Trojica – Cogetinci – Spodnji Ivanjci usklajena z izdelano projektno dokumentacijo PZI, št.: 882 »Izgradnja krožnega križišča z navezavo na obstoječo pilotno steno«, izdelovalca GRADING d.o.o., Podjetje za gradbeni inženiring Maribor.

Z namenom zagotovitve zveznosti izvede DRSI odsek državna kolesarska povezava na trasi 3: Lenart-Radehova - Sv. Trojica – Brengova - Cerkvenjak, faza 1, odsek Cerkvenjak, in sicer skozi središče naselja Cerkvenjak, kot zvezno povezavo med trasama 6 in 7. Predvidena je souporaba regionalne ceste R2-739/1525 v dolžino  550 m. Ta odsek predstavlja del državne kolesarske mreže z oznako G-16 in ni predmet sofinanciranja v tej operaciji.  

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.