fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na podlagi 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) in Odloka o priznanjih Občine Lenart (MUV, št. 13/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lenart objavlja

JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE LENART ZA LETO 2016

 

1.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lenart objavlja Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016, in sicer za podelitev naslednjih priznanj:
- Častni občan Občine Lenart
- Zlati lenarški grb
- Srebrni lenarški grb
- Bronasti lenarški grb
- Plaketa Občine Lenart

2.

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini. Pobudniki ne morejo predlagati samega sebe ali svojega družinskega člana.

3.

Pobuda za priznanje mora vsebovati:

  • podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefonsko številko, ter kontaktno osebo v primeru pravne osebe, v kolikor je to mogoče;

  • pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, če je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;

  • podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefonsko številko, elektronsko pošto ter v primeru, če je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo;

  • vrsto priznanja;

  • utemeljitev pobude.

K utemeljitvi pobude morajo biti priložena tudi druga mnenja in dokazila, ki podpirajo pobudo. Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi ter v primeru, če je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov.

V kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

4.

Priznanja Občine Lenart

Častni občan Občine Lenart

Naziv Častni občana Občine Lenart je najvišje priznanje občine in ga lahko prejme le posameznik.

Občinski svet podeli naziv za izjemen prispevek oziroma dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti in življenjskih področij, ki majo trajen pomen za ugled in razvoj, dobrobit občine in njenih prebivalcev.

Kriterij za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: odličnost, dobrobit, sodelovanje ali skrb za blaginjo v občini ali promocijo občine.

Dosežki in uspehi so pomembni za promocijo Občine Lenart na državni in mednarodni ravni.

V enem štiriletnem mandatu se lahko podeli en naziv častni občan.

Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat občine in podpis župana. Dobitnik prejme tudi stekleno skulpturo z grbom občine in napisom častni občan ter letnico podelitve.

Lenarški grbi

Zlati, srebrni in bronasti lenarški grb lahko prejmejo posamezniki, skupine in druge pravne osebe.

Zlati lenarški grb podeli občinski svet za dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti in življenjskih področij, ki so pomembni za razvoj, promocijo in blaginjo občine ter prebivalcev in praviloma pomenijo zaključek delovne ali ustvarjalne kariere pri posamezniku, ali zrelo fazo razvoja izredno uspešne skupine ali pravne osebe. Dosežki in uspehi so pomembni za promocijo Občine Lenart na državni ravni in mednarodni ravni.

Vsako leto se podeli največ en Zlati lenarški grb.

Srebrni lenarški grb podeli občinski svet za vrsto odmevnih dosežkov, uspehov in delovnih prizadevanj v daljšem časovnem obdobju na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti in življenjskih področij, pomembnih za razvoj občine, ki praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici delovne ali ustvarjalne kariere ali izjemno uspešnost skupine ali pravne osebe v fazi njene potrjene rasti. Dosežki in uspehi so pomembni za promocijo Občine Lenart na državni ravni in mednarodni ravni.

Vsako leto se podelita največ dva Srebrna lenarška grba.

Bronasti lenarški grb podeli občinski svet za nadpovprečne začetne ali večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti in življenjskih področij ter kot spodbudo za nadaljnje delo.

Vsako leto se lahko podelijo praviloma največ trije Bronasti lenarški grbi

Zlati, srebrni in bronasti lenarški grbu se podeli s posebno listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat občine in podpis župana. Dobitnik prejme tudi stekleno skulpturo z grbom občine in napisom Zlati, Srebrni ali Bronasti lenarški grb ter letnico podelitve. Velikost skulpture je odvisna od vrstepriznanj.

Plaketa Občine Lenart

Plaketo Občine Lenart podeli občinski svet za enkratne izjemne dosežke in uspehe posameznika, skupine ali pravne osebe na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti in življenjskih področjih, ki so pomembni za občino Lenart.

Vsako leto se podelijo praviloma največ tri Plakete občine Lenart.

Plaketa Občine Lenart se podeli s posebno listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat občine in podpis župana. Dobitnik prejme tudi stekleno skulpturo z grbom občine in napisom Plaketa Občine Lenart in letnico podelitve.

5.

Prispele pobude obravnava Komisija za priznanja, volitve in imenovanja Občine Lenart. Komisija lahko zahteva od pobudnika, da pobudo za priznanje dopolni. Posamezne pobude obravnava samostojno. Komisija lahko pobudo tudi zavrne, če le-ta ni ustrezno utemeljena. Prispele pobude za priznanja lahko komisija po lastni presoji prekvalificira.

Komisija lahko upošteva tudi tiste pobude za priznanja, ki so vložene v skladu z določbami tega Odloka o priznanjih Občine Lenart, vendar izven trajanja javnega poziva in prispejo do dneva obravnave pobud.

Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanj in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje. Po opravljenem izboru komisije in pred odločitvijo občinskega sveta imajo vsi predlagani kandidati status nominiranca in so javno objavljeni.

6.

Rok za predložitev pobud je 7.10.2016, do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart (Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart), ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, v zaprti kuverti, ustrezno označeno z napisomPRIZNANJA OBČINE LENART 2016, NE ODPIRAJ! Na kuverti mora biti zapisan pobudnik in njegov naslov.

Komisija lahko upošteva tudi tiste pobude za priznanja, ki so vložene po 7.10.2016, so popolne, vsebujejo vse podatke in dokazila ter so vložene v skladu z določbami Odloka o priznanjih Občine Lenart in prispejo do dneva obravnave pobud. Pobude, ki bodo prispele po dnevu obravnave pobud, bodo zavržene s sklepom. Kontaktna oseba za informacije: Darja Ornik, tel. 02 729 13 21 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Besedilo javnega poziva se objavi na spletni strani Občine Lenart in v Medobčinskem uradnem vestniku.

Št.: 610-21/2016
Datum: 20.7.2016

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan

 

Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.